2021-2027: Hogyan támogatja a PEO a bölcsődei és óvodai oktatást?

Az oktatás mindig is szívügyem volt, de kisgyermekes anyukaként felgyorsul a pulzusom, ha azzal szembesülök, hogy vannak ebben az országban gyermekek, akik a közelébe sem jutnak a színvonalas bölcsődei és óvodai oktatásnak, vagy egyáltalán, bármilyen minőségű intézményesített kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz. 

És bár nem kellene meglepjen, mégis viszonylag döbbenten olvasom, hogy az új oktatási és foglalkoztatási operatív program, vagyis a PEO helyzetelemzése szerint 2019-ben Romániában az óvodáskorú gyerekeknek csak a 86.3%-a járt (legalábbis papíron) óvodába, és a 3 év alatti gyerekeknek picivel több mint 15%-a járt bölcsődébe.

Hogy a kisgyermekkori nevelés és gondozás területén van bőven elmaradás - a folyamatos beruházások ellenére is - az nyilvánvaló. Ennek megfelelően a PEO az új pályázati ciklusban több fronton is támogatja az bölcsődei és óvodai oktatást. Jöhetnek a részletek arról, hogy hogyan!

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megvizsgáljuk, pontosan milyen témákat  támogat a PEO a 2021-2027-es pályázati ciklusban. Az előző bejegyzéseket ide kattintva nézheted meg. Ebben a részben nézzük, milyen pályázati lehetőségeket ígér a PEO a bölcsődei és óvodai oktatás fejlesztésére nézve:

Minőség a kisgyermekkori nevelés és gondozás terén

A PEO ötödik prioritása a kisgyermekkori nevelés és gondozás javítását és hozzáférhetőségének növelését célozza.

Tehát a bölcsődéket és az óvodákat érinti, illetve mindent és mindenkit, akinek ehhez az oktatási szinthez érdemben köze van.

Ez a prioritás 4 különböző szemszögből közelíti meg ezt a kérdést. Így a kapcsolódó pályázati kiírások négy nagy témakört fognak érinteni.

Ebből a legelső a kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségbiztosítása, ezen belül pedig:

 • a kisgyermekkori nevelés és gondozás minőségbiztosítási keretének bővítése, egységes minőségbiztosítási sztenderdek kidolgozása (speciális sztenderdek kidolgozása, akkreditációs és foglalkozási sztenderdek felülvizsgálata),
 • a minőségbiztosítás megyei szintű értékelésében és monitorizálásában részt vevő személyzet képzése,
 • országos mentorprogram a városi és vidéki települések közötti különbségek csökkentésére az új curriculum és az innovatív oktatási stratégiák megközelítése tekintetében,
 • képzési, tanácsadási és mentorprogramok, megyénként 2-2 mentor részvételével, 
 • megyei szintű igényfelmérések végzése, kompetenciaértékelési intézkedések,
 • az új curriculum és az inkluzív oktatás alapelveinek alkalmazását segítő best practice útmutatók kidolgozása, különös tekintettel az innovatív tanítási stratégiákra (online oktatás, digitális kompetenciák fejlesztése).

Sokszínűbb és rugalmasabb szocio-edukációs szolgáltatások 

A szocio-edukációs szolgáltatások fejlesztése érdekében a PEO olyan helyi szintű stratégiai intézkedéseket támogat, amelyek elősegítik, hogy a gyerekek születésüktől fogva egészen 6 éves korukig hozzáférjenek a bölcsődei és óvodai szolgáltatásokhoz.  

A támogatható tevékenységek szintjén ez azt jelenti, hogy új strandard vagy kiegészítő oktatási szolgáltatásokat lehet majd létrehozni, fejleszteni és működtetni.

Magyarul: új bölcsődei és óvodai csoportok indulhatnak, ahol igény van erre, de lehet fejleszteni a már meglévő bölcsődei és óvodai szolgáltatásokat, hogy több gyereket tudjanak befogadni, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre.

Előnyt fognak élvezni azok az integrált szolgáltatások, amelyek egyidőben jelentenek oktatást, ellátást és felügyeletet, beleértve az étkeztetés biztosítását, és más, olyan kiegészítő és kísérő szolgáltatásokat, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű gyerekek bölcsődébe-óvodába járását és segítenek megelőzni a lemorzsolódást.

Ami a kiegészítő és kísérő szolgáltatásokat illeti, az alábbiak jöhetnek szóba:

 • oktatási anyagok (fejlesztő és oktató játékok, kifestős könyvek, munkafüzetek, gyurma, vízfesték stb) biztosítása az összes bölcsődés és óvodás gyereknek,
 • a hátrányos helyzetű gyerekek igényeinek megfelelő kísérő intézkedések (ruházat, tanfelszerelés, kornak megfelelő kisbútor, szállítás biztosítása, román nyelvi kommunikációt támogató intézkedések azoknak a gyerekeknek, akiknek nem a román az anyanyelvük, extracurriculáris tevékenységeken való részvétel támogatása),
 • a bölcsődei és óvodai részvételt segítő és a lemorzsolódást megelőző tevékenységek: szülőket / törvényes képviselőket / gyámokat célzó tájékoztatási, tanácsadási és edukációs tevékenységek.

A kisgyermekkori nevelésben és gondozásban dolgozó oktatók képzése

A rendszerszintű minőségbiztosítás és a szolgáltatásfejlesztés mellett a PEO ötödik prioritása hangsúlyt fektet az oktatók képzésére is. 

Az alábbi tevékenységtípusok lesznek támogathatók:

 • a roma közösség sajátosságaihoz igazított kulturális kompetenciákat fejlesztő képzési modul kidolgozása és alkalmazása,
 • intézményi támogatás az állami és magán oktatási intézményeknek a saját oktatóik továbbképzésére és tanulói közösségek létrehozására (fókuszcsoportok, tapasztalatcserék, szakmai műhelyek, konferenciák, transznacionális tanulmányutak, oktatási anyagok és screening tesztek beszerzése, képzéseken való részvétel támogatása által),
 • tanulmányi ösztöndíjak a pedagógiai líceumok tanulóinak,
 • tanulmányi ösztöndíjak a felsőoktatás keretében zajló pedagógusképzési programokban részt vevő hallgatók számára.

Kiknek szól?

A PEO ötödik prioritásához kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

 • a kisgyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatásokat nyújtó oktatási intézmények és egyéb kapcsolódó intézmények,
 • a 0-6 éves korú, főként hátrányos helyzetű gyerekek, akik nem vesznek részt a korai nevelésben,
 • a bölcsődés és óvodás gyerekek, különösen akik hátrányos helyzetű környezetből származnak,
 • a bölcsődei és óvodai oktatásban dolgozó didaktikai személyzet: oktatók, kisegítő didaktikai személyzet (beleértve az iskolai mediátorokat is), intézményvezetők, tanácsadó és ellenőrző személyzet (az oktatási törvény 88. cikkelye szerint),
 • bölcsődei és óvodai oktatásban dolgozó nem didaktikai személyzet: bölcsődei és óvodai gondozók és kisegítő személyzet
 • a hátrányos helyzetű gyerekek szülei, törvényes képviselői, gyámjai, beleértve azokat a személyeket is, akik a külföldön dolgozó szülők gyerekeit gondozzák,
 • a pedagógusképzésben részt vevő tanulók és hallgatók.

Ebben a szövegkörnyezetben hátrányos helyzetű környezetnek számítanak a vidéki és kisvárosi települések, de az elszigetelt és szegregált lakókörnyezetek is. A hátrányos helyzetű gyerekek kategóriájába beletartoznak a speciális nevelési igényű gyerekek, a fogyatékossággal élő gyerekek, a roma gyerekek, azok a gyerekek, akiknek a szülei külföldön dolgoznak, a sokgyerekes és monoparentális családból származó gyerekek, illetve azok is, akik rossz társadalmi-gazdasági körülmények között élnek és akiknek a szülei alacsony iskolai végzettségűek.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

Az ötödik prioritáshoz kapcsolódó projekteknek az lesz a lényege, hogy elősegítsék minél több 0-6 éves - különösen hátrányos helyzetű - gyerek részvételét a minőségi bölcsődei és óvodai oktatásban. 

Ennek megfelelően a program egészére nézve 6 output indikátor van:

43

fejlesztett / jobbá tett mechanizmusok, módszerek, procedurák, eszközök, programok, standardok száma

11.108

támogatott szülők, törvényes képviselők és gyámok száma


38.496

gyermekek és fiatalok száma4.414

gimnáziumi vagy alacsonyabb oktatási szintű végzettséggel rendelkező résztvevők

19.533

alkalmazottak száma, beleértve az önálló tevékenységet végző személyeket


4.162

támogatott önkormányzatok és közszolgáltatások száma


És az eredményindikátorok:

19.158

képesítést szerzett résztvevők száma a részvételt követően


26.947

az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő résztvevők száma

42

létrehozott és működő standard vagy kiegészítő kisgyermekkori nevelési és gondozási szolgáltatások száma 

1

elfogadott/akkreditált/használt mechanizmusok, módszerek, procedúrák, eszközök, programok, standardok száma

Mennyi pénz van minderre?

A második prioritásra eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 170.000.000 euró, amit teljes mértékben a kevésbé fejlett régiók kapnak (vagyis Bukarest-Ilfovot ebből a körből kimarad).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin