2021-2027: Hogyan támogatja a PEO a foglalkoztatást?

Gyerekfelügyeleti szolgáltatás munkavállaló nőknek, időskorú alkamazottak bevonása az új munkatársak betanításába, személyre szabott szolgáltatások a hátrányos helyzetű álláskeresőknek. És ez csak három szűk téma, amit a PEO - az új oktatási és foglalkoztatási operatív program - támogatni fog. De milyen foglalkoztatási projektek kaphatnak még támogatást? 

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben szemügyre vesszük, hogy az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program, a PEO pontosan milyen témákat fog támogatni a 2021-2027-es pályázati ciklusban. Az előző részekben megbolygattunk öt nagy támogatási területet, ezúttal arról lesz szó, hogy milyen támogatásra számíthatnak azok, akik foglalkoztatási projekteket szeretnének megvalósítani. 

Támogatási lehetőség márpedig lesz bőven, ugyanis a PEO keretében rögtön három különböző specifikus programcélhoz kötődően is várhatók foglalkoztatási pályázati kiírások.

A 3 specifikus cél három nagy területet fed le:

 • az első a munkanélküliek és a hátrányos helyzetűek munkaerőpiaci hozzáférésének javítására irányul,
 • a második a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőség és a munka-magánélet közötti egyensúly biztosítására,
 • a harmadik pedig a vállalkozásoknak, a vállalkozóknak és a munkavállalóknak a változáshoz való alkalmazkodása, az aktív időskor és biztonságos munkakörnyezet körül forog.

Vegyük szerre mindhármat:

I. MINDENKI SZÁMÁRA ELÉRHETŐ MUNKAERŐPIAC

Hátrányos helyzetű személyek azonosítása

A munkaerőpiaci szolgáltatások csak munkanélküliként regisztrált személyek számára érhetők el, ezért a foglalkoztatás területén támogatható intézkedéscsomag közül a legelső a hátrányos helyzetű személyek azonosítására vonatkozik. 

Ehhez több területet lefedő szakértőkből álló mobil csapatokat hoznak létre, és felméréseket is végeznek a potenciális ügyfelek igényeről.

Munkaerőpiaci szolgáltatáscsomagok

A regisztált személyek munkaerőpiaci szolgáltatásokban részesülhetnek. Hogy egy-egy személy milyen szolgáltatáscsomagot vehet igénybe, az attól függ, hogy a regisztrációt követően milyen kategóriába sorolták be. Az alábbi szolgáltatások jöhetnek szóba:

álláskeresési / munkaközvetítési / munkaerőpiaci integrációt támogató szolgáltatások

informális és nonformális környezetben szerzett tudás értékelése és elismerése

foglalkoztatási segély, beleértve az alkalmazóknak nyújtott pénzügyi támogatást is

képzések, munkahelyi inasprogram, gyakornoki program és egyéb kompetenciafejlesztő programok

a munkaerőpiaci szolgáltatásokat kísérő szocio-professzionális  szolgáltatások nyújtása

a munkaerőpiaci mobilitást ösztönző intézkedéscsomagok


teljesítményarányos pénzügyi támogatás akkreditált foglalkoztatási szolgáltatóknak

Munkaerőhiánnyal és szezonális migrációval küzdő zónák támogatása 

A POEO integrált programokkal támogatja azokat a térségeket, ahol a munkaerőhiány és az időszakos migráció visszatérő probléma. A programok részeként támogatható lesz:

a munkaerőhiány és szezonális migráció mértékének feltérképezését célzó tanulmányok készítése,

a szezonális migráció által érintett és a megélhetési mezőgazdaságban dolgozó személyek azonosítása és motiválása,

a munkaerőhiány csökkentését célzó támogató szolgáltatások fejlesztése a helyi közösséggel, szociális partnerekkel és más érintettekkel (pl. almalmazókkal) partnerségben,

a munkaerőpiaci integrációt támogató szolgáltatáscsomagok nyújtása az érintetteknek.

Kiknek szól?

A fenti intézkedésekre épülő foglalkoztatási projektek célcsoportjai:

 • inaktív személyek,
 • 30 év fölötti fiatalok,
 • munkanélküliek, tartós munkanélküliek, alacsonyan képzett munkanélküliek,
 • fogyatékossággal élő személyek,
 • marginalizált közösségekben élő személyek,
 • vidéki településeken élő személyek,
 • 55 év fölötti személyek,
 • külföldről hazatért személyek,
 • kisebbségekhez tartozó személyek,
 • börtönből szabadult személyek,
 • menekültek és nemzetközi védettséget élvező személyek.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

Ezek a projektek az alábbi output indikátorok teljesítéséhez kell hozzájáruljanak:

38.667

összes résztvevő száma


287

fogyatékossággal élő résztvevők száma

17.254

munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is

3.480

összes roma résztvevő száma


18

munkaerőhiányra vonatkozó elemzések / tanulmányok száma

És az eredményindikátorok:

20.130

képesítést szerzett résztvevők száma a részvételt követően


518

munkahelyet szerzett  roma résztvevők száma a részvételt követően

5.751

munkahelyet szerzett  résztvevők száma a részvételt követően


1.982

a projekt végéig munkahelyet találó vagy azt megtartó résztvevők száma

1.553

képesítést szerzett roma résztvevők száma a részvételt követően

Mennyi pénz van minderre?

A munkaerőpiac hozzáférhetőségét biztosító projektekre eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 207.000.000 euró - ennek kb. 92%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

II. NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉG ÉS MUNKA-MAGÁNÉLET EGYENSÚLY

Munka-magánélet egyensúly gyerekfelügyelet biztosításával

A PEO támogatja azokat az alkalmazókat, akik a munkavállalóik számára biztosítani szeretnék a munka-magánélet egyensúlyt. A támogatás keretében olyan helyszínek alakíthatók ki, ahol megoldható a 0-6 éves gyerekek felügyelete és gondozása vagy az alkalmazók partnerségre léphetnek olyan szolgáltatókkal, akik gyerekfelügyeleti szolgáltatást tudnak biztosítani. 

Új és rugalmas munkaformák ösztönzése

Ugyanakkor a PEO abban is támogatja az alkalmazókat, hogy új, rugalmas munkaformákat alakítsanak ki - például otthonról végezhető munkalehetőséget biztosítsanak - azoknak a nőknek, akik egy másik személy felügyeletéért és ellátásáért felelnek.

Az anyák munkaerőpiaci (re)integrációjának támogatása

A PEO keretében olyan pályázati kiírások is lesznek, amelyek a nők munkaerőpiaci integrációját támogatják, különféle programokkal, így például személyiségfejlesztő programokkal, karriertanácsadással, az oktatásban való részvétel támogatásával, különféle foglalkoztatási, képzési és tanácsadási szolgáltatásokkal.

Különösen jó ötlet, hogy támogatni fogják azokat a tájékoztatási kampányokat is, amelyek felhívják a figyelmet az apákat illető szülési szabadság feltételeire és előnyeire.

Kiknek szól?

A munka-magánélet egyensúly és a rugalmas munkaformák kialakítása köré épülő projektek célcsoportjai:

 • inaktív, munkanélküli, tartós munkanélküli és alkalmazott nők, beleértve a menekülteket is,
 • alkalmazottak és alkalmazók.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A munka-magánélet egyensúly biztosítását és a rugalmas munkaformák kialakítását célzó projekteknek az alábbi indikátorok teljesítéséhez kell hozzájárulniuk (az első 3 output indikátor, az utolsó eredményindikátor):

2.232

összes résztvevő száma4.178

a projekt végéig munkahelyet találó vagy azt megtartó résztvevők száma

1.572

betöltött munkahelyek száma a munka-magánélet egyensúly biztosításának következtében


594

új / rugalmas munkahelyek számaMennyi pénz van minderre?

A munka-magánélet egyensúly megteremtését és a nemek közötti munkaerőpiaci egyenlőség biztosítását célozó projektekre eső ESZA+ támogatás keretösszege 34.850.000 euró, amit teljes mértékben a kevésbé fejlett régiók kapnak (vagyis Bukarest-Ilfov, mint fejlettebb régió, ebből a körből kimarad).

III. ALKALMAZKODÓKÉPESSÉG, AKTÍV ÖREGKOR ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAKÖRNYEZET

Munkahelymegtartás krízishelyzetben

A változásokhoz való alkalmazkodás témakörében a támogatható intézkedések listáján első helyen állnak azok a támogató intézkedések, amelyek növelik a rendszerszintű problémákkal küzdő ágazatok és gazdasági tevékenységek munkahelymegtartó képességét. Konkrétan az alábbi tevékenységek lesznek támogathatók:

az outplacement folyamatok öszönzése, elbocsátás előtt álló alkalmazottak áthelyezése új munkahelyekre, átképzést biztosító programok, egyéni coaching, pályamódosítási tanácsadás, 

alapvető és transzverzális képességeket, vállalkozói kompetenciákat, zöld kompetenciákat, körkörös gazdasághoz és tiszta technológiákhoz kapcsolódó kompetenciákat fejlesztő képzési programokon való részvétel támogatása, informális és nonformális környezetben szerzett kompetenciák értékelése és elismerése.

a alkalmazottak és az alkalmazók támogatása az ember-gép együttműködés területén,

az alkalmazók támogatása telemunka vagy otthoni munkavégzés bevezetése céljából,

azoknak a vállalkozásoknak a támogatása (beleértve a pénzügyi támogatást is), amelyeknek a tevékenységét közvetlenül vagy közvetetten érintették bizonyos rendszerszintű vagy ágazati krízishelyzetek vagy szükségállapot bevezetése (pl. világjárvány, természeti katasztrófák, háború stb).

A munkavállalók igényeihez igazított munkakörülmények

A PEO az alkalmazókat abban is támogatja, hogy biztosítani tudják a munkavállalók szükségleteinek megfelelő munkakörüményeket:

a vállalatok humán erőforrás menedzsment tevékenységének a javítása (új munkavállalók munkahelyi integrációja, a munkaerő foglalkoztatására és a szükséges kompetenciákra vonatkozó tervezési mechanizmusok)

a munkahelyek minőségének növelését, a munkabalesetek és a munkavégzéssel összefüggő megbetegedések megelőzését célzó útmutatók kidolgozása, főként a járvány által leginkább sújtott veszélyeztetett személyek esetében

munkavédelmi képzések fejlesztése a hatékonyabb kockázatértékelés és -megelőzés érdekében, munkavédelehez kapcsolódó foglalkozások standardjainak felülvizsgálata

innovatív, produktív és "zöld" munkaszervezési modellek bevezetése, a munkahelyi biztonságot és egészséget biztosító gyakorlatok alkalmazása

Munkavédelmi kampányok

A PEO keretében támogathatók lesznek azok a kampányok is, amelyek a munkaadókat és a munkavállalókat tudatosítják a jogaikkal és kötelezettségeikkel, valamint a munkavédelmi tevékenységek szerepével kapcsolatban.

Aktív öregkor

A támogatható intézkedések listáján megtalálhatók az aktív időskort támogató szolgáltatások is, amelyek lehetővé teszik az időskorú munkavállalók bevonását az új munkavállalók képzését és beillesztését célzó shadow/tutor/mentor és egyéb programokba.

Kiknek szól?

A fenti témákhoz kötődő projektek fő célcsoportjai:

 • alkalmazottak, alkalmazók, humán erőforrás menedzsment területén dolgozó személyzet, vállalkozók,
 • kényszerszabadság által érintett személyek, felfüggesztett munkaszerződéssel rendelkező személyek, problémás gazdasági ágazatokban dolgozó alkalmazottak, szakemberek, bedolgozói szerződéssel rendelkező személyek,
 • elbocsátás által veszélyeztetett alkalmazottak,
 • egykori élsportolók,
 • 55 év fölötti dolgozók.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A munkáltatók és munkavállalók alkalmazkodóképességének a növeléséhez, az aktív öregkorhoz és a munkavédelmi intézkedésekhez kapcsolódó projekteknek az alábbi output indikátorok teljesülését kell szolgálniuk:

315

támogatott KKV-k / mikrovállalkozások száma

611

a dolgozók jogait és kötelezettségeit érintő tájékoztató események  száma

30.372

összes résztvevő száma


494

54 év fölötti résztvevők száma


És 2 eredményindikátor is van:

15.185

a projekt végéig munkahelyet találó vagy azt megtartó résztvevők száma

315

aktív támogatott entitások száma a projekt végén


Mennyi pénz van minderre?

A munkaadók és munkavállalók alkalmazkodóképességének növeléséhez, a munkavédelemhez és az aktív időskorhoz kapcsolódó projektekre eső ESZA+ támogatás keretösszege 75.679.000 euró, amit teljes mértékben a kevésbé fejlett régiók kapnak (vagyis Bukarest-Ilfov, mint fejlettebb régió, ebből a körből kimarad).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin