PIDS: véleményezhető a GAL-ok helyi fejlesztési stratégiáinak kidolgozását támogató kiírás

Megjelent a 20.000 főt meghaladó lakosságú városok helyi fejlesztési stratégiáinak kidolgozását támogató pályázati kiírás munkaverziója, és május 24-ig lehet véleményezni! Az előzetes ütemterv szerint a pályázatokat június 9-től lehet majd benyújtani, és ha ez a kezdő időpont nem változik, a pályázati határidő július 8-a lesz.

Ez a pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében a 20.000 főt meghaladó lakossággal rendelkező városokhoz tartozó helyi akciócsoportok (GAL-ok) kidolgozzák a helyi fejlesztési stratégiáikat, hogy aztán arra pénzt szerezzenek, amit továbbpályáztatnak, hogy a stratégia megvalósulhasson.

Mindez a közösség által irányított helyi fejlesztés szellemében történik, amit már az előző pályázati ciklusból is DLRC (dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității) néven ismerünk, és a lényege a mai napig ugyanaz. 

Milyen régiókat fed le a kiírás?

A kiírás az összes régiót lefedi, és külön költségkeretet biztosít egyrészt a kevésbé fejlett régióknak, másrészt Bukarest-Ilfov régiónak.

Kik pályázhatnak?

Erre a kiírásra kizárólag helyi akciócsoportok (GAL-ok) pályázhatnak, partnerek bevonására nincs lehetőség. 

A pályázati útmutató hosszasan taglalja a helyi akciócsoportok összetételére és működésére vonatkozó elvárásokat, ezeket itt most nem sorolom fel.

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

Ez a pályázati kiírás a 20.000 fő fölötti lakossággal rendelkező városok helyi fejlesztési stratégiáinak (SDL) a kidolgozását támogatja, a közösség által irányított helyi fejlesztés (DLRC) szellemében. A támogatható tevékenységek a következők:

1.

A SDL területének körülhatárolása (kötelező tevékenység)

Ennek a tevékenységnek a keretében kerül sor a helyi fejlesztési stratégia által lefedett terület körülhatárolására, a stratégia által érintett marginalizált városrész(ek) azonosítására, problémáinak felmérésére és validálásra. Még a projekt első szakaszában el kell készülnie egy statisztikai adatokat tartalmazó alaptanulmánynak ("Studiu de referință"), amely reprezentatív a SDL területének lakossága szempontjából és szakszerű kutatásmódszertanon alapszik, ami feltétlenül tartalmaz terepmunkát is. Ennek részleteiről a pályázati útmutató 4. sz. mellékletében található bővebb információ, illetve a 6. sz. mellékletben segédletek is. Az alaptanulmányból kiindulva elkészül egy helyzetelemzés a SDL által érintett terület lakosságának problémáiról és szükségleteiről ("Analiza diagnostic a nevoilor și problemelor populației din zonele din teritoriul SDL"). 

2.

A helyi partnerek animálása és a SDL átlal érintett marginalizált közösség mozgósítása (kötelező tevékenység)

A második tevékenység keretében zajlik minden olyan akció, ami az érintett közösség tagjainak animálását, facilitálását, a helyi fejlesztési stratégia kialakításába való aktív bevonását szolgálja, hiszen éppen a közösségi részvétel az, ami a közösség által irányított helyi fejlesztés lényege.


Konkrétumok szintjén a helyi közösség mozgósítása a következő intézkedéseket jelenti:

 • A fejlesztés szempontjából kulcsszemélynek számító személyek mozgítása, akik a helyi fejlesztés motorjai lehetnek, beleértve a helyi vezetőket is: A mobilizálás első lépése elismerni és világossá tenni, hogy a közösség tagjai fontos és értékes szereplői a fejlesztési folyamatnak.
 • Külső facilitátor vagy mediátor bevonása, aki elő tudja segíteni, hogy a helyi fejlesztési stratégia kialakításában ne csak a hatalmat gyakorló, alapjáraton befolyásos személyek vegyenek részt, hanem kaphassanak szót a közösség más tagjai is, és így a stratégia valóban a teljes közösség elképzeléseit tükrözze. A facilitátor - akit akár alkalmazni, akár alvállalkozóként bevonni is lehet - a fejlesztési folyamat kulcsszereplője, aki számos más feladata mellett napi szinten terepmunkát végez, hogy kapcsolatban legyen a közösség tagjaival, illetve a GAL igazgatótanácsának minden ülésén beszámol a fejleményekről.
 • Közösségfejlesztési tevékenységek megvalósítása: A figyelemfelkeltés és a közösségen belüli kohézió növelése szempontjából a kulturális indentitás köré épülő tevékenységek fontos szerepet kapnak. Ezek a non-formális oktatási módszereken alapuló tevékenységek többnyire a gyerekeket kell célozzák, mert rajtuk keresztül később könnyebben elérhetővé és bevonhatóvá válnak a szülők is.
 • Közösségi monitorizálás: A közösség tagjait be kell vonni a monitoring és értékelési folyamatokba is - de ez már a stratégia megvalósítási szakaszában történik.

Az animálási szakaszban, de később is, a stratégia kialakítása során a GAL igazgatótanácsának kötelezően szerveznie kell legalább öt ülést, ahol megszületnek a stratégiaalkotás egy-egy fontos mozzanatához kapcsolódó döntések, az alábbi témákban:

 • a SDL területének körülhatárolása, az érintett városrészek azonosítása, a marginalizált városrészek validálása és az alaptanulmány kidolgozása,
 • a helyzetelemzés főbb eredményei, vagyis az ebből kirajzolódó problémák, szükségletek és erőforrások,
 • lehetséges megoldások azonosítása és nyilvános konzultációk a SDL által érintett területen,
 • a konzultációk során javasolt intézkedések priorizálása,
 • végleges döntés a stratégia tartalmáról és az intézkedéslistáról.

Kötelező előírás, hogy minden ilyen igazgatótanácsi ülést meg kell előznie egy-egy nyilvános találkozónak az adott téma megvitatására. A találkozót a facilitátor szervezi, figyelembe véve, hogy jelen legyen legalább 50 személy a stratégia által érintett marginalizált városrészből (ZUM-ból), úgy, hogy a résztvevők legalább 40%-a nő legyen és nagyjából 20%-a 16 és 29 év közötti fiatal. Számarányuknak megfelelően a roma közösség tagjai is részt kell vegyenek. A nyilvános találkozón felvetett problémákat, ötleteket és véleményeket kötelezően be kell mutatni az igazgatótanács ülésén, ahol az AM/OIR PIDS képviselői is jelen kell legyenek megfigyelőként.

3.

A helyi fejlesztési stratégia és a megvalósításához szükséges intézkedéslista kidolgozása (kötelező tevékenység)

A harmadik tevékenység keretében történik a stratégia kidolgozása és a hozzá kapcsolódó intézkedéslista összeállítása. A pályázati útmutató 4. sz. mellékletét képező keretdokumentum részletesen bemutatja a stratégiával és az intézkedéslistával szembeni követelményeket. Ugyancsak a pályázati útmutató melléklete az a dokumentum (5. sz. melléklet), amely a benyújtott stratégiák értékeléséhez és kiválasztásához szolgál majd alapul.


Ha a GAL-nak nem sikerül határidőre benyújtania a stratégiát vagy ha a benyújtott stratégiák értékelése során a stratégia nem megy át az első értékelési szakaszon, a stratégiaalkotási tevékenységek költségeit nem térítik meg, vagy ha már a GAL megkapta a támogatási összeg egy részét vagt egészét, vissza kell azt fizetnie.

Milyen területet és közösséget kell lefedjenek a stratégiák?

A kiírás keretében támogatott projektek a 20.000 főt meghaladó lakossággal rendelkező városok marginalizált közösségeit kell érintsék. A lakosság száma szerinti besoroláshoz kötelezően az INS adatait kell használni, a 2022-es népszámlálás eredményeinek megfelelően.

A stratégiák által lefedett területekkel és közösségekkel kapcsolatosan számos megkötés van. Vegyük szerre:

A helyi fejlesztési stratégia által érintett területet a PUG alapján kell behatárolni. A behatárolásnál figyelembe kell venni, hogy a SDL által lefedett terület magában kell foglaljon legalább egy ZUM-ot (marginalizált városrészt), együtt a funkcionális városrésszel. Alapszabály, hogy a behatárolt terület egy 20.000 főt meghaladó lakosságú városhoz tartozzon és olyan városrészeket foglaljon magába, amelyek gazdasági, társadalmi és fizikai szempontból is összefüggőnek számítanak.

Ahhoz, hogy egy városrész marginalizáltnak minősüljön, három fő kritériumot használunk: 1. humán erőforrás, 2. foglalkoztatás, 3. lakáskörülmények. Mindegyik kritériumhoz indikátorok tartoznak, azokhoz alsó határértékek, amelyek alapján kiszámolható, hogy egy városrész marginalizáltnak számít vagy sem. Hogy áttekinthetőbb legyen, ezekről alább találsz egy összefoglalót. 

A marginalizált közösség olyan szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett lakosságot jelent, amelyik a helyi fejlesztési stratégia által lefedett területen él.

Roma közösségnek számítanak azok a közösségek, amelyek lakosságának legalább 10%-a roma, ugyanakkor nem-roma közösségnek számítanak azok a közösségek, amelyek lakosságának kevesebb mint 10%-a roma.

Mikor számít marginalizáltnak egy városrész?

A SDL területéhez tartozó marginalizált városrészeket validálni kell, vagyis igazolni kell, hogy ezek valóban marginalizáltak.

A validálás kétféleképpen lehetséges.

Az egyik verzió, amikor az adott városrész teljes egészében egybeesik egy vagy több olyan népszámlálási kerülettel, amely az Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate nevű dokumentum szerint marginalizáltnak számít (ami a pályázati útmutató 3. sz. melléklete).

A másik verzió az, amikor nincs ilyen egybeesés, és a GAL maga igazolja a besorolást, amihez előre megszabott kulcsindikátorokat használ. Ezek három területet fednek le és a következőképpen alakulnak:

Humán erőforrás 1
Végzettség

A 15-64 év közötti lakosság 22%-ának legfeljebb gimnáziumi végzettsége van (ami maximum 8 osztály)

Humán erőforrás 2
Egészség

A lakosságnak 8%-a fogyatékkal élő, krónikus beteg vagy olyan betegsége van, ami akadályozza a mindennapi tevékenységekben

Humán erőforrás 3
0-17 évesek

A lakosságnak 20,5%-a a 0-17 éves korcsoportba tartozó gyermek vagy fiatalkorúFoglalkoztatás
Státusz

A 16-64 év közötti lakosság 22,5%-a nem foglalkoztatott és nem is vesz részt semmilyen oktatásban

Lakhatás 1
Lakóterület

A túlzsúfolt lakások aránya 54%, ahol a túlzsúfolt azt jelenti, hogy az egy főre eső lakóterület kisebb, mint 15,33 nm

Lakhatás 2
Biztonság

A lakhatási bizonytalanság, vagyis a saját tulajdonú lakással nem rendelkező háztartások aránya 12%

Egy városrész akkor számít marginalizáltnak, ha egyidőben mindhárom területen problémákkal küzd, vagyis humán erőforrás szempontjából problémás, alacsony a lakosság körében a formális foglalkoztatottság és gondok vannak a lakáskörülményekkel is.

Egy városrész humán erőforrás szempontjából akkor problémás, ha a fenti három kapcsolódó kulcsindikátor közül bármelyik kettő esetében meghaladja az alsó határértéket.

Foglalkoztatás szempontjából akkor problémás egy városrész, ha fenti vonatkozó indikátorérték meghaladja a 22,5%-öt.

Lakhatás szempontjából akkor problémás egy városrész, ha a fenti két vonatkozó indikátorérték közül bármelyik meghaladja az alsó határértéket.

A GAL-stratégiák intézkedései közül mit támogat a PIDS?

A DLRC mechanizmus keretében a marginalizált városrészek fejlesztése úgy történik, hogy egy előzetes igényfelmérés alapján a problémák és az erre válaszul adott megoldások belekerülnek a helyi fejlesztési stratégiába, és ha a stratégia támogatásban részesül, továbbpályáztatás következtében a helyi szervezetek és intézmények életbe ültetik a megoldásokat.

A stratégiák megvalósítási szakaszában a PIDS keretében az alábbi intézkedéstípusok lesznek támogathatók (tehát igény szerint ezek kell belekerüljenek a stratégiákba, és majd a GAL-okhoz pályázó szerveztek pályázataiba is):

Óvodai és iskolai infrastruktúra építése és korszerűsítése


Az oktatási folyamatot segítő oktatási anyagok és bútorzat biztosítása a tanulóknak és a tanároknak

Lakhatási infrastruktúra fejlesztése (egyéni szociális lakások)


Az iskolaelhagyás által veszélyeztetett gyerekek iskolai részvételének támogatása 

Szociális szolgáltatások időskorúaknak


Ügyintézésben és jogi papírok rendezésében való segítségnyújtás

Szociális infrastruktúra létrehozása, javítása (nappali és integrált központok)


Integrált szociális, egészségügyi, foglalkoztatási és oktatási szolgáltatások

Szociális szolgáltatások gyerekeknek


Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál mindössze 2 indikátor van:

6S4: támogatásban részesülő, közösség által irányított helyi fejlesztési stratégiák száma (Strategii de dezvoltare locală, care beneficiază de sprijin, plasate sub responsabilitatea comunității). Minimális értéke: projektenként 1. Ez az indikátorérték akkor teljesül, ha a GAL időben elküldi a kidolgozott stratégiát és azt elfogadják az értékelés első szakaszában (vagyis itt: EO: Verificarea conformității administrative - ennek a szakasznak a szempontjai megtalálhatók a pályázati útmutató 5. sz. mellékletében).

6S5: támogatásra kiválasztott helyi fejlesztési stratégiák száma (Strategii de dezvoltare locală selectate pentru finanțare). Minimális értéke: projektenként 1. Ez az indikátor azoknak a helyi fejlesztési stratégiáknak a számát jelenti, amelyeket támogatásra kiválasztottak.

Mekkora egy projekt futamideje?

A projektek maximális futamideje 3 hónap.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A kiírás célcsoportjába a helyi akciócsoportok tartoznak, amelyek egyben a jogosult pályázók körét is képezik.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 2.884.632 euró, ebből 2.572.632 euró a kevésbé fejlett régióknak fenntartott keretösszeg, a maradék 312.000 euró Bukarest-Ilfové.

A projekteknek nincs minimális és maximális határértékük, ugyanis egy projekt értéke hajszálpontosan 226.029 lej. Ha gyorsan átszámolom a kevésbé fejlett régiók eurós keretösszeget és visszaosztom a fix projektértékkel, akkor az nagyjából 57 kidolgozott helyi fejlesztési stratégiát jelent a kevésbé fejlett régiókban.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

Ha meg szeretnéd szerezni a vállalásokra kapható többletpontszámokat, a projekt tervezése során a következő szempontokra figyelj:

 • ha a projekt olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek a fenntartható fejlődést promoválják vagy ezzel kapcsolatos oktatást jelentenek a projekt különböző szakaszaiban, vagy ha a projekt partnerségek kialakítását célozza olyan szervezetekkel, amelyek deklaráltan elkötelezettek a fenntartható fejlődés mellett - 5 pont
 • ha a projektben megtalálhatók azok a módszerek, melyek segítségével azonosíthatók és kiküszöbölhetők a nemi esélyegyenlőség korlátai és / vagy az egyenlő bánásmód korlátai, a projektcsapat és a projekttevékenységek szintjén - 7 pont
 • ha a projekt fenntarthatóságára vonatkozó részben a pénzügyi fenntarthatóság forrásainál a PIDS keretében működésre kapott támogatás mellett egyéb források is szerepelnek - 2 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben: