Végleges POCU kiírás helyi fejlesztési stratégiák támogatására

Felgyorsultak az események a POCU háza táján, a harmadik pályázati kiírás is megjelent. A kiírás célja előkészítő támogatás nyújtása a 20.000 főt meghaladó lakosságú városok közösségeinek animálásához. A pályázatokat 2015. november 26-tól kezdődőden lehet benyújtani, a határidő 2015. december 30., 16.00 óra.

Mit támogat a kiírás?

A DLRC – Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității – magyarul közösség által irányított helyi fejlesztés, és középpontjában az alulról építkező fejlesztés áll. Ennek lényege az a gyakorlat, mely szerint egy közösség tagjai helyi partnerségeket alakítanak ki, ezek integrált fejlesztési tervet készítenek és hajtanak végre.

A POCU keretében a közösség által irányított helyi fejlesztés két célt szolgál:

 1. a marginalizált (roma és nem roma) közösségekhez tartozó, szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek számának csökkentése azokban a városokban, amelyeknek népessége meghaladja a 20.000 főt, különös tekintettel a roma lakosságra,
 2. a marginalizált közösségekhez tartozó, szegénység és társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek számának csökkentése vidéken és azokban a városokban, amelyeknek népessége nem haladja meg a 20.000 főt.

A mechanizmus három szakaszból áll:

01

Helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és új helyi akciócsoport (GAL) létrehozása / már meglévő helyi akciócsoport adaptálása a közösség által irányított helyi fejlesztés mechanizmusának követelményeihez

02

A kidolgozott helyi fejlesztési stratégiák kiválasztása

03

A kiválasztott és jóváhagyott fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódó intézkedéscsomag / integrált projektek jóváhagyása és előterjesztése a projektek támogatását biztosító Irányító Hatóságok felé (AM POCU, AM POR)

Ez a pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében 20.000 főnél nagyobb lakosságú városok szegénység és kirekesztés által veszélyeztetett, marginalizált közösségei számára dolgoznak ki helyi fejlesztési stratégiát, hoznak létre új helyi akciócsoportot vagy egy már meglévőt adaptálnak a közösség által irányított helyi fejlesztés mechanizmusának követelményeihez.

Vagyis olyan projekteket, amelyek a mechanizmus első szakaszát valósítják meg.

Támogatható tevékenységek

Mintegy kötelező nulladik tevékenységként, vagy inkább előfeltételként a pályázóknak be kell nyújtaniuk az ún. “A”Mellékletet” (Declarația de exprimare a interesului pentru intervenții DLRC). Ebben a mellékletben arról kell írni, hogy az adott marginalizált városrészen miért indokolt a közösség által irányított helyi fejlesztés alkalmazása és milyen megoldatlan problémák vannak, amelyeket a stratégia érinteni fog.

A támogatható tevékenységek listáján három kerettevékenység szerepel:

1. A szociális partnerek ösztönzése és/vagy új helyi akciócsoport létrehozásának kezdeményezése és/vagy egy már meglévő helyi akciócsoport adaptálása a közösség által irányított helyi fejlesztés mechanizmusának követelményeihez

Ez a tevékenység nem kötelező, sőt, ha a pályázat benyújtásának pillanatában a célterületen már létezik a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően létrehozott helyi akciócsoport, amely egyben meg is felel a közösség által irányított helyi fejlesztés követelményeinek, akkor ez a tevékenység nem lesz része projektnek.

2. A megcélzott marginalizált városrész / városrészek kijelölése

Ez a tevékenység nem csak a célterület kijelöléséről szól, hanem a problémák felméréséről is. A felmérés során kötelezően terepmunkát is kell végezni, a végeredmény egy tanulmány, amely statisztikai adatokat szolgáltat a stratégiaalkotáshoz.

Van is ehhez ez jó kis melléklet (Anexa B – Cerințe minime pentru identificarea zonei ca fiind zona urbană marginalizată) javasolt kérdőívvel és a lehetséges marginalizált városrész típusokkal.

3. A helyi fejlesztési stratégia, valamint a stratégia céljainak megvalósításához szükséges intézkedéslista / projektlista kidolgozása

Ennek a kerettevékenységnek a végeredménye a helyi fejlesztési stratégia és egy intézkedéslista / projektlista. A helyi fejlesztési stratégiának figyelembe kell vennie egy sor követelményt és tartalmaznia kell bizonyos kötelező elemeket, mindezt a pályázati útmutató hosszasan és pontokba szedve ecseteli.

Ha már kötelező követelményekről van szó: mindhárom kerettevékenység megvalósítása követelmények egész sorához köthető, mindezt érdemes nagyon alaposan áttanulmányozni projekttervezés, és egyáltalán a pályázati döntés meghozatala előtt.

Az intézkedéslistáról, illetve a projektlistáról azt érdemes tudni, hogy a stratégia megvalósítását elősegítő intézkedéseket, projekteket a mechanizmus harmadik szakaszában támogatják, külön pályázati kiírás keretében.

A közösség által irányított helyi fejlesztés lényege

A lefedett terület és lakosság

Amikor a pályázó kiválasztja a közösség által irányított helyi fejlesztés célterületét, két szempontot kell figyelembe vennie. Az első szempont a lefedett terület kiterjedése, és itt két fontos szabály van:

01

A marginalizált közösség egy 20.000 főt meghaladó lakosságú város része kell, hogy legyen.

02

célpopuláció, amelyet a helyi fejlesztési stratégia érint, nem lehet kevesebb, mint 10.000 fő, és nem haladhatja meg a 150.000 főt.

A második szempont a lefedett terület koherenciája, ami gazdasági, társadalmi és fizikai koherenciát jelent, tehát egy több szempontból összefüggő, funkcionális területet.

Ennél a kiírásnál a közösség által irányított helyi fejlesztés marginalizáltnak minősített városrészekre irányul (zone urbane marginalizate).

Ahhoz, hogy egy városrész marginalizáltnak legyen minősíthető, három fő kritériumot kell megvizsgálni:

 1. humán erőforrás (lásd oktatás, egészségügyi állapot, a háztartások mérete és összetétele),
 2. foglalkoztatás,
 3. lakhatási körülmények.

Az a közösség marginalizált, ahol mindhárom területen hiányosságokkal szembesülünk.

A stratégia a helyi igényeknek megfelelően egy vagy több marginalizált városrészt is lefedhet.

A célterület behatárolásában biztos alap Románia marginalizált városrészeinek atlasza (Atlasul zonelor urbane marginalizate din România), de ezen kívül felhasználható az illetékes hatóságoktól (pl. helyi rendőrségtől, a szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóságtól stb.) szerzett más információ is.

A partnerség

A partnerség a közösség által irányított helyi fejlesztés esetében a helyi akciócsoport, amely a pályázat benyújtása előtt már létezhet, vagy a projekt részeként kell létrehozni.

A helyi akciócsoportnak képes kell lennie arra, hogy a helyi fejlesztés szempontjából fontos szereplőket megfelelően mozgósítsa, tehát hogy hasonló hatékonysággal érje el és vonja be a vállalkozásokat, a helyi önkormányzatot, de a civil szféra szereplőit és a stratégia által érintett személyek egyes csoportjait is.

Az Európai Bizottság egy 2014. augusztusi iránymutatásában pontosan leírja azokat a javaslatokat, amelyeket egy helyi partnerség létrehozásánál figyelembe kell venni. Ezeket a szempontok a pályázati útmutató is részletesen taglalja, vagy ITT VAN A LINK az EB-dokumentum magyar szövege felé.

A helyi akciócsoport tagjai a következő kategóriákból kerülhetnek ki:

 • a közszféra képviselői: helyi önkormányzatok,
 • a magánszféra szereplői: vállalkozások, szövetkezetek, szolgáltatók, hitelintézetek,
 • a civil szféra szereplői: releváns társadalmi szereplők, szociális szolgáltatók, egyesületek, lakóegyesületek, alapítványok, vallási szervezetek,
 • a helyi fejlesztési stratégia célcsoportjainak képviselői: fiatalok, romák, hátrányos helyzetű személyek képviselői, stb.
A helyi fejlesztési stratégia

A közösség által irányított helyi fejlesztés egy helyi fejlesztési stratégia alapján történik. A stratégia kapcsán fontos tudni, hogy az elkészült stratégiákat a Közös Értékelőbizottság (Comitet Comun de Selecție) elé kell terjeszteni.

Amelyik pályázó ezt a lépést elmulasztja, búcsút inthet annak a támogatásnak, amelyet a stratégia kidolgozásához kapcsolódó költségek fedezésére kapott vagy kaphatott volna. Vagyis: ezeket a költségeket nem térítik meg neki, vagy ha már megtérítették, visszafizeti.

A költségtérítés további feltétele az is, hogy az elkészült stratégia megfeleljen a pályázati útmutatóban megszabott minimális követelményeknek.

Kik tartoznak a célcsoportba?

Ez a pályázati kiírás jellegéből adódóan egészen sajátosan értelmezi a célcsoport fogalmát.

A POSDRU pályázatoknál megszokhattuk – és egyébként a POCU sem változott alapvetően e tekintetben – hogy a célcsoport tagjai azok a személyek, akik a projekt valamely tevékenységében részt vesznek, egészen pontosan valamiben részesülnek, ami az indikátorok szintjén is kimutatható.

Ebben az esetben, mivel a kiírás helyi fejlesztési stratégiákat támogat, a célcsoport tulajdonképpen nem kap semmit közvetlenül ebben a projektben, hanem majd egy későbbi fázisban, amikor a stratégia gyakorlatba ültetéséhez konkrét projektek valósulnak meg (ld. projektlista, ill. a mechanizmus harmadik szakasza).

Tehát ebben a kiírásban a célcsoport egyenlő annak a marginalizált közösségnek a lakosságával, amelyet a helyi fejlesztési stratégia érinteni fog.

A célcsoport tagjai a következő kategóriákba tartozhatnak:

 • olyan személyek, akik roma lakosságot is magukban foglaló, szegénység és kirekesztés által veszélyeztetett, marginalizált közösséghez tartoznak,
 • olyan személyek, akik roma lakosság nélküli, szegénység és kirekesztés által veszélyeztetett, marginalizált közösséghez tartoznak,
 • a közösségi szintjén létrehozott szolgáltatások személyzete,
 • a roma közösség tagjai.

Kik pályázhatnak?

Két eset lehetséges:

 • a főpályázó az illetékes város helyi önkormányzata, releváns társadalmi szereplőkkel partneri együttműködésben,
 • a pályázó a 26/2000. sz. sürgősségi kormányrendelet értelmében már megalakult helyi akciócsoport, de csak abban az esetben, ha az illetékes helyi önkormányzat is az akciócsoport tagja.

Mekkora a projekt értéke?

Egy projekt elszámolható költségvetése (és nem az igényelt támogatás!) legfeljebb 70.000 eurónak megfelelő lej lehet, amit a 2015. novemberi InforEuro árfolyam szerint számolunk.


Illusztráció: innen.

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS