Újabb POCU oktatási kiírás a korai iskolai lemorzsolódás megelőzésére

Mától társadalmi vita alatt áll július 24-ig a legújabb POCU oktatási kiírás, a munkaanyagokat a program weboldaláról lehet letölteni.

Összefoglaltam a legfontosabb tudnivalókat:

Mi a pályázati kiírás célja?

Ez a kiírás három különböző programcélhoz kapcsolódik:

 • OS 6.3 – A korai iskolai lemorzsolódás megelőzése és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
 • OS 6.5 – A kompetenciafejlesztésre irányuló oktatási kínálat bővítése, valamint digitális és IKT típusú megoldások alkalmazása az oktatásban
 • OS 6.6 – Az oktatásban dolgozók kompetenciáinak fejlesztése

Milyen tevékenységeket támogatnak?

Ez a kiírás három különböző programcélhoz kapcsolódik:

 • funkcionális alfabetizálás / kulcskompetenciák fejlesztése,
 • helyi oktatási kínálat (helyi tantervek), új tananyagok, munkamódszerek és oktatási technikák fejlesztése, a korai lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulók igényeinek és a helyi közösség profiljának megfelelően,
 • az oktatásban dolgozók szakmai kompetenciáinak fejlesztése.

Kivételt képeznek a Bukarest-Ilfov régiót érintő projektek: itt nem kötelező a helyi oktatási kínálat fejlesztése.

A tervezett tevékenységek indoklására előzetes igényfelmérést kell benyújtani a 2. sz. melléklet szerint (Anexa 2 – Linii directoare privind analiza de nevoi).

A 6.3-as célhoz kapcsolódóan a következő tevékenységek támogathatók:

 • kiemelt oktatási körzet típusú programok, a korai iskolai lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulókat és szüleiket célzó tájékoztatás, tanácsadás, mentorálás, afterschool programok, kulcskompetenciák megszerzését célzó extrakurrikuláris tevékenységek, az iskolai deszegregációt, az önbizalom növelését, az interkulturális tanulást támogató programok stb,
 • egyenlő esélyek biztosítása az iskolai lemorzsolódás által veszélyeztetett gyerekek számára, személyre szabott támogatás és tantervadaptáció által.

FONTOS: Az OS 6.3-as tevékenységek költségei a projekt teljes elszámolható költségeinek legalább 56%-át kell lefedjék.

A 6.5-ös célhoz kapcsolódóan a következő tevékenységek támogathatók:

 • a kulcskompetenciák megszerzésére irányuló helyi tantervek (CDS – curriculum la decizia scolii) fejlesztése és tesztelése a kötelező oktatásban,
 • az új tantervek alkalmazását segítő tananyagok fejlesztése, különös tekintettel a nyílt oktatási források fejlesztésére.

FONTOS: Az új tanterveket nem-formális oktatási tevékenységek keretében 1 tanéven keresztül tesztelni kell a projekt célcsoportjának körében. A projektzárást megelőzően az új tanterveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően jóvá kell hagyatni az illetékes tanfelügyelőséggel.

A 6.6-os célhoz kapcsolódóan a következő tevékenységek támogathatók:

 • az oktatásban dolgozók szakmai továbbképzése a következő területeken: új menedzsment gyakorlatok, IKT-eszközök használata az oktatásban, a tanulók igényeire irányuló oktatási szolgáltatások nyújtása, a hiányzások és a korai iskolai lemorzsolódás megelőzése, aktív-participatív oktatási módszerek alkalmazása stb,
 • integrált mobilitási tevékenységek – korábbi mobilitási programok (pl. ERASMUS+) eredményeinek hasznosítása.

FONTOS: Minden résztvevő esetében kötelező legalább egy olyan továbbképzési programon való részvétel, amelyért kreditpontszám jár a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A 6.6-os célkitűzés célcsoportját érintő tevékenységek költségei a projekt teljes elszámolható költségeinek legalább 7%-át kell lefedjék.

Kiegészítő tevékenységek:

 • az iskolai szegregáció megelőzését és monitorizálását célzó mechanizmusok fejlesztése (OS 6.3),
 • anyagi-pénzügyi támogatás az afterschool programokban való résztvevők számára – pl. ösztöndíjak, utazási költségtérítés, étkeztetés, ruházat, tanfelszerelés biztosítása, a projekt teljes elszámolható költségeinek legfeljebb 8%-áig (OS 6.3),
 • partnerségek kialakítása a helyi tantervek fejlesztésének támogatására – más iskolákkal, helyi önkormányzattal, helyi alkalmazókkal, civil szervezetekkel, más releváns szervezetekkel való együttműködés (OS 6.5),
 • az oktatáshoz való hozzáférés biztosítása sajátok oktatási igényű gyerekek számára (OS 6.5),
 • tematikus tanulmányok az új tantervek alkalmazását illetően (OS 6.5).

Milyen intézmények és szervezetek pályázhatnak?

 • az oktatási minisztérium (MEN) felügyelete / irányítása alatt álló ügynökségek, szervezeti egységek, szervek, valamint az oktatás és képzés területén feladatokat ellátó egyéb állami szervek – megyei szinten,
 • ISCED 1-3 szintű akkreditált, állami vagy magán oktatási intézmények,
 • az közoktatás területén feladatokat ellátó helyi hatóságok.

A kiírás elsősorban a fenti három kategóriába tartozó intézmények közötti együttműködést támogatja, de partnerek lehetnek az alábbiak is:

 • az oktatási minisztérium (MEN),
 • különböző szolgáltatásokat (tájékoztatást, tanácsadást, iskolai mediációt, egyéb alternatív szolgáltatásokat) nyújtó állami és magánintézmények,
 • társadalmi partnerek a közoktatás területéről (például szakszervezetek),
 • egyházak és vallási tevékenységek végző szervezetek,
 • a Börtönök Országos Igazgatósága és alárendelt intézményei,
 • a társadalmi befogadás területén feladatokat ellátó állami intézmények / ügynökségek,
 • civil szervezetek.

Kik tartoznak a célcsoportba?

OS 6.3-as cél esetében:

 • ISCED 1-3-as szintű oktatásban részt vevő, elsősorban hátrányos helyzetű tanulók, különös tekintettel a roma származású, vidéki, fogyatékkal élő és hátrányos társadalmi-gazdasági közösségekben élő tanulókra,
 • korai iskolai lemorzsolódás által veszélyeztetett tanulók szülei / törvényes képviselői.

OS 6.5-ös cél esetében:

 • tantervfejlesztési szakértők, tankönyvek és egyéb oktatási anyagok szerzői.

OS 6.6-os cél esetében:

 • közoktatásban dolgozó tanszemélyzet,
 • iskolamenedzserek,
 • szociális partnerek személyzete.

FONTOS: A célcsoport tagjainak legalább 40%-át vidéki és dezindusztrializált városkörnyéki övezetekből származó tanulók és legalább 20%-át roma tanulók kell alkossák.

A projekt célterülete egyetlen megyére vagy ugyanannak a régiónak több megyéjére kell, hogy korlátozódjon.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt futamideje maximum 24 hónap, amely kötelezően magában foglal 3 iskolai félévet.

Mekkora értéke lehet egy projektnek?

Egy projekt teljes elszámolható értéke a kevésbé fejlett régiókban maximum 1.700.000 euró lehet.

Mennyi pénz áll rendelkezésre?

A pályázati kiírás keretösszege 78 millió euró, ebből a kevésbé fejlett régióknak szánt keretösszeg 72 millió euró


A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS