POCU nonformális oktatási kiírás: végleges feltételek

A legfrissebb POCU pályázati kiírás keretében az AM POCU olyan pályázatokat vár, amelyek outdoor rendszerben történő nonformális oktatási tevékenységekre épülnek, legalább 300 iskolás gyerek részvételével, legalább 3 különböző iskolát  érintve. A projektek kötelező eleme a pedagógusok továbbképzése is.

pályázati határidő 2021. december 27, a végleges pályázati eredmények a tervek szerint 2022. február 14-ig várhatók.

Mi a pályázati kiírás célja?

A pályázati kiírás keretében olyan projekteket támogatnak, amelyek összehangoltan valósítanak meg az iskolai részvételt erősítő nonformális oktatási tevékenységeket és pedagógusképzési tevékenységeket.

A kiírás tehát a POCU specifikus céljai közül kettőt érint:

 • OS 6.3: A korai iskolai lemorzsolódás megelőzése és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása
 • OS 6.6: Az oktatásban dolgozók kompetenciáinak fejlesztése

Milyen tevénységekkel lehet pályázni?

Kétféle tevékenységtípussal lehet pályázni, úgy, hogy a kettő kötelező módon együtt jár:

 1. nonformális oktatási tevékenységek a kötelező oktatásban résztvevő 0-10. osztályos tanulók számára,
 2. a nonformális oktatási tevékenységeket megvalósító pedagógusok képzése.

A két tevékenység közül az oktatási tevékenység az elsődleges, a pedagógusképzés időben, intenzitásban és a költségvetés tekintetében is másodlagos.

2. Pedagógusképzés

A pedagógusokat célzó tevékenységek kizárólag akkreditált pedagógus továbbképzési tevékenységek lehetnek, és a rájuk szánt költségvetés nem haladhatja meg a 6750 eurót

Fontos követelmény, hogy a projekt célcsoportjába tartozó pedagógusoknak részt kell venniük egy olyan továbbképzésen, melynek a témája az outdoor rendszerben történő nonformális oktatási tevékenységek szervezése és lebonyolítása. Fontos az is, hogy a kiírás eredményindikátora a képzést sikeresen végző pedagógusok arányára vonatkozik (ami a résztvevők minimum 90%-a).

1. Nonformális oktatási tevékenységek

A nonformális, outdoor rendszerben történő oktatási tevékenységek listája igencsak változatos és a következőket tartalmazza:

 • Nonformális vagy outdoor rendszerben történő oktatási programok, gyerekközpontú, aktív-participatív és interaktív tevékenységek
 • Kognitív fejlődést elősegítő szocioedukációs programok
 • Kompetenciafejlesztő oktatási tevékenységek
 • Klub-, műhely- és tanulókör típusú tevékenységek különféle érdeklődési területeken (szocioemocionális készségek fejlesztése, önkifejezés stb.)
 • A tanár és a tanuló részvételével zajló aktív-participatív tevékenységek a nyelvhasználati, szociális és logikai készségek fejlesztésére
 • Műhelytevékenységek a kognitív és gyakorlati készségek fejlesztésére 
 • A formális oktatásban frissen szerzett ismeretek megfigyelését / felfedezését elősegítő gyakorlati tevékenységek
 • A funkcionális analfabetizmus megelőzését, illetve kezelését segítő interdiszciplináris tevékenységek
 • Egyik oktatási ciklusból a másikba történő átlépést segítő felkészítő, edukatív és orientációs tevékenységek
 • Az iskolai lemorzsolódást megelőző programok és tevékenységek (sport, művészeti tevékenységek, szabadtéri foglalkozások, tehetségfejlesztő tevékenységek, a csapatszellemet, kreativitást, vezetői készségeket fejlesztő tevékenységek)
 • Egészséggel, higiéniával, egészséges táplálkozással kapcsolatos programok és tevékenységek
 • Iskolai deszegregációs programok, az önértékelést növelő programok, interkulturális oktatási tevékenységek 
 • Bármilyen más tevékenységtípus vagy módszer, amely a hátrányos helyzetű gyerekek igényeihez igazodik és segít az iskolai lemorzsolódás visszaszorításában

A nonformális oktatási tevékenységek kiválasztásánál a tanulók igényei és szükségletei mellett figyelembe kell venni azt is, hogy ezeknek minden körülmények között a kiírás alapvető célját kell szolgálniuk, ami a korai iskolaelhagyás megelőzése.

Érdemes figyelni arra is, hogy külön pontszám jár a horizontális és másodlagos témák beépítésére, de arra is, ha a projekt tevékenységei kapcsolódnak az országos oktatási stratégiákhoz és prioritásokhoz.

A munkaverzióhoz képest a végleges pályázati útmutató pontosítja, hogy a kiírás keretében mit jelent az outdoor rendszerben történő nonformális oktatás fogalma. Bár az outdoor oktatás klasszikus értelemben véve szabadtéri oktatást jelent, ebben az esetben tágabb értelme van és az osztálytermen kívüli oktatási tevékenységeket jelenti, beleértve a szabadtéri helyszínen történő nonformális oktatást is. Külön érdekesség, hogy az útmutató kiemeli azokat a helyszíneket, amelyek a projekt keretében kerülnek kialakításra az iskolák keretében. (Erről lesz még szó alább is.)

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt futamideje maximum 18 hónap.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A kiírás keretében támogatható projektek két típusú célcsoportot kell megszólítsanak:

 • Az első kategória az ISCED 1-3 szintű, 0-10. osztályos (vagyis a kötelező oktatásban részt vevő) tanulók, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulókra, főként romákra, vidéki lakhelyűekre, fogyatékossággal élőkre és hátrányos társadalmi-gazgadási közösségből származókra. Számbeli követelmény is van rájuk nézve: minimum 300 per projekt. De a maximális pontszámért legalább 321 gyerek kell, úgy, hogy ezek a tanulók legalább 3 különböző iskola tanulói.
 • A második kategóriába a pedagógusok (egészen konkrétan ISCED 1-3 szintű "personal didactic" és "personal de sprijin") tartoznak, akik 0-10. osztályokban tanítanak. Esetükben is van létszámbeli megkötés, ami minimum 30, de maximális pontszám legalább 36 főért jár. 

És itt a pedagógusok kapcsán van pár részletkérdés, amire érdemes odafigyelni. 

Ahhoz, hogy egy pedagógus a támogatható célcsoport kategóriába tartozzon, két feltételnek kell, hogy megfeleljen: 

1. 0-10. osztályban tanító pedagógusként ("personal didactic" vagy "personal de sprijin") kell dolgozzon egy olyan akkreditált állami iskolában vagy magániskolában, amelyik a projekt megvalósítási régiójában működik, 

2. részt kell vennie szakértőként a projektben zajló nonformális oktatási tevékenységekben.

Figyelem! A kiírás munkaverziója szerint bekerülhettek a célcsoportba azok a személyek is, akik jelenleg nem dolgoznak pedagógusként, de rendelkeznek pedagógusi tapasztalattal - ez a végleges kiírás szerint már nem érvényes!

A pedagógusok a projektben először a célcsoport tagjaiként kapnak szerepet, mint képzési résztvevők. Ezt követően szakértők lesznek, akik a nonformális oktatási tevékenységekben vesznek részt. 

A végleges kiírás egy fontos pontosítása, hogy a továbbképzésen részt vevő pedagógusokat kötelezően be kell vonni a nonformális oktatási tevékenységekbe, DE mellettük igény szerint olyan pedagógusok is részt vehetnek a nonformális oktatásban, akik nem vettek részt a projektben továbbképzésen.

Ebből egyébként egyértelműen következik az is, hogy a nonformális oktatási tevékenységeket csakis pegadógusok ("cadre didactice") valósíthatják meg.

Figyelem! A célcsoportra járó maximális pontszámért nem elég csak nagyobb gyereklétszámot vállalni! A legalább 321 fős tanulói célcsoportra 6 pont jár, de további 3 pont szerezhető, ha ennek több, mint 10%-a roma. További 3 pont, ha több, mint 15%-a vidéki lakhelyű. Ha ehhez hozzászámolom azt a 2 pontot, ami akkor jár, ha projektben legalább 36 pedagógus képzése is megvalósul, akkor csak a célcsoporttal kapcsolatos vállalásokon alapból 14 pontot lehet nyerni (vagy bukni).

Kik pályázhatnak?

 • Tanfelügyelőségek
 • ISCED 1-3 szintű akkreditált, állami vagy magán oktatási intézmények
 • Az oktatási minisztérium (ME) felügyelete / irányítása alatt álló ügynökségek, szervezeti egységek / szervek, valamint egyéb állami szervek, amelyek az oktatás és képzés területén látnak el feladatokat, beleértve a közoktatás minőségének biztosítását is
 • Az állami vagy magánszférából származó szolgáltatók a tanácsadás, iskolai mediáció és alternatív szolgáltatások területéről
 • Egyházak és egyházi alapítványok
 • A Börtönök Országos Igazgatósága és alárendelt intézményei
 • A társadalmi befogadás területén tevékenykedő kormányzati intézmények/ügynökségek
 • Az közoktatás területén feladatokat ellátó helyi hatóságok (APL)
 • Civil szervezetek (ONG)

Egy szervezet önállóan nem pályázhat, csak két vagy több szervezetből álló partnerség nyújthat be pályázatot. A november 23-án megjelent corrigendum szerint a partnerségbe kötelező módon be kell vonni legalább 3 ISCED 1-3 szintű akkreditált oktatási intézményt, ahonnan a célcsoport származik.

Kivételként: ha egy önálló jogi személyiséggel rendelkező oktatási intézményhez más, jogi személyiséggel nem rendelkező iskolák is tartoznak (ezek románul "structuri arondate"), ezeket is bele lehet számolni a minimum 3 kötelező oktatási intézménybe.

A partnerség kialakításánál rengeteg szempont van, amit figyelembe kell venni! Természetesen csak akkor pályázhat egy szervezet, ha a fenti listán magára ismer, de ez még nem minden. Számos más jogosultsági szempont is van, amit az általános útmutató ír elő, és az értékelési szempontokra se árt odafigyelni. A főpályázó tapasztalatára kapható 3 pont például akkor jár, ha több, mint 18 hónapos tapasztalatot tud felmutatni és igazolni olyan tevékenységekben, amelyeket a projektben végezni szeretni.

Mekkora támogatást lehet kérni?

 • Az igényelhető támogatás értéke minimum 101.000 euró kell legyen, és a projekt teljes elszámolható értéke nem haladhatja meg a 350.000 eurót. (Itt érdemes figyelni arra, hogy az alsó és felső határértéknek eltérő a számítási alapja, tehát ne fuss bele abba a hibába, hogy a projekted teljes értéke meghaladja a 350.000 eurót.)

Mennyi pénz áll rendelkezésre?

A teljes keretösszeg 15.040.000 euró. Ebből 13.120.000 euró a kevésbé fejlett régióké, 1.920.000 euró Bukarest-Ilfov régióé.

Ha minden egyes támogatott pályázat költségvetése eléri a 350.000 eurós felső határt, nagyjából 43 pályázat támogatása fér bele ebbe a keretösszegbe. A projekteket helyi vagy megyei szinten kell megvalósítani.

A költségvetési szabályok között van két sajátos feltétel is, amit a jogosultsági szakaszban ellenőriznek:

 • A pedagógusképzési tevékenységekre 6750 eurót lehet fordítani. Ebbe a keretbe a képzéssel járó személyi költségeket vagy kiszervezés esetén a képzési szolgáltatás díját, valamint a képzésszervezési költségeket kell beleszámolni. Ha ezen felül is vannak költségei a képzési tevékenységnek és ezek elszámolhatók, azok is bekerülhetnek a költségvetésbe, a 6750 eurós kereten túl. A pontos szabályért nézd meg a corrigendumot!
 • A direkt költségek 10%-át meg nem haladó FEDR-költségekből kizárólag az outdoor rendszerben történő nonformális oktatási helyszínek kialakítását lehet finanszírozni, iskolánként egyet.

A bejegyzés alapja a 2021. október 22-én közzétett végleges pályázati kiírás, és a 2021. november 23-án megjelent corrigendum. Az további változásokat a programkezelő minisztérium honlapján érdemes követni.