Újabb POCU pályázati kiírás: SES RURAL

A legújabb POCU startup pályázati kiírás vidéki szociális vállalkozásokat fog támogatni, melyek keretében zömében nem dolgozó és nem is tanuló (azaz NEET) fiatalokat kell majd alkalmazni. Ha továbbpályáztató szervezetként pályáznál, fusd át ezt a bejegyzést, mert összeszedtem benne a legfontosabb pályázati szabályokat. 

A POCU SES RURAL pályázati kiírás sokban hasonlít a korábbi POCU startup kiírásokhoz, de vannak komoly eltérések is. Pályázóként jó, ha tudod, hogy bár az alaplogika ugyanaz, mint például a POCU RSUP, Diaspora vagy Innotech Student projektek esetében, egy SES RURAL projekt majdnem teljes újratervezést igényel.

A projekttervezés első lépése, hogy megismered és megérted a pályázati kiírás szabályait. Ez a bejegyzés ebben segít.

Kik pályázhatnak, vagyis: a jogosult pályázók köre

A SES RURAL kiírás azoknak a szervezeteknek szól, akik továbbpályáztatókként olyan projekteket szeretnének megvalósítani, melyek keretében új vidéki szociális vállalkozásokat támogatnak pénzügyileg Románia kevésbé fejlett régióiban (azaz Bukarest-Ilfovot leszámítva az összesben) vagy az ITI Delta Dunării területén.

Ha ezt a bejegyzést potenciális szociális vállalkozóként olvasod, akkor tudnod kell, hogy ebben a POCU kiírásban Te a célcsoportba, és nem a potenciális pályázó szervezetek körébe tartozol. Tehát te nem ide fogsz pályázni, hanem majd egy olyan továbbpályáztatóhoz, aki a SES RURAL kiírás keretében nyertes pályázó lesz. Ha mégis továbbolvasol, azokat a részeket nézd, amelyek az új szociális vállalkozások támogatási feltételeiről szólnak.

Jogi státuszukat tekintve a következő intézmények és szervezetek pályázhatnak továbbpályáztatóként:

 • társadalmi vállalkozásként működő szervezetek, a szociális gazdasági szférában működő hálózatok és szövetségek,
 • releváns szervezetek és intézmények, azaz: akkreditált felnőttképzési szolgáltatók, akkreditált foglalkoztatási szolgáltatók, szociális szolgáltatók, szakszervezetek és patronátusok, szakmai szervezetek, ipar- és kereskedelmi kamarák, civil szervezetek,
 • központi és helyi hatóságok, kizárólag partnerként, a fenti szervezetek bármelyikével együttműködésben.

Az első két kategóriába tartozó szervezetek önállóan és partnerségben is pályázhatnak. A partnerségnek – vagy egyedüli pályázó esetében a főpályázónak – technikai kapacitással kell rendelkeznie. Ez ennél a kiírásnál is ugyanazt jelenti, amit az Innotech Student kiírás esetében, vagyis:

[...] desfășurarea, între data înființării acestuia și data lansării prezentului apel, de activități de formare antreprenorială sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri sau scheme de granturi care demonstrează capacitatea administratorului de a consilia/selecta/monitoriza acordarea de granturi sau consiliere în implementarea de activități ce presupun gestionarea de resurse financiare.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A kiírás keretében támogatható projektek célcsoportjába olyan személyek tartoznak, akik szociális vállalkozást szeretnének indítani vidéken. Egy projekt célcsoportjába minimum 40 ilyen személy kell, hogy bekerüljön, de természetesen többletpontszámért jó, ha ennél magasabb a létszám.  

Hogyan fog kinézni egy SES RURAL projekt?

A menetrend nagyon hasonlít a korábbi POCU startup projektek felépítésére. Egy projekt maximális futamideje 30 hónap. Itt is három projektszakaszt kell elkülöníteni, az alábbiak szerint:

1

Első szakasz

Az első szakasz maximum 12 hónapig tarthat, és a célja a célcsoportba tartozó személyek felkészítése a szociális vállalkozásra. A következő lépéseket kell tartalmaznia:

01

Tájékoztatás a projekt tevékenységeiről: Ebben az altevékenységben a projektmegvalósító tájékoztatja az érdeklődőket a projekt által nyújtott lehetőségekről, a részvételi és támogatási feltételekről. De emellett a tájékoztatásnak ezúttal ki kell terjednie olyan tartalmi kérdésekre is, mint például a szociális gazdaság jogszabályi háttere, a szociális vállalkozások létrehozása és működtetése és a vállalkozás kockázatai.

02

A célcsoport kiválasztása: Ebben az altevékenységben a projektmegvalósítók kiválasztják azt a minimum negyven személyt, akik bekerülnek a célcsoportba és ezzel együtt a legelső őket érintő tevékenységbe: a képzésbe.

03

Képzések: A következő lépés a célcsoport képzése, de ezúttal nem a klasszikus vállalkozásfejlesztési képzés (Competențe antreprenoriale - competențe comune) program alapján, hanem a szociális gazdaságra hangolva, a követező két foglalkozás valamelyikéhez kötődően: 1. Szociális vállalkozó - COR 112032, Társadalmi vállalkozás menedzser - COR 112036. (Itt figyelem a minimális belépési szintre, mert ez befolyásolja a célcsoport kiválasztási szempontjait!) Fontos feltétel, hogy a képzésben résztvevők minimum 90%-a sikeres vizsgával zárja a képzést. További feltétel, hogy a képzésen a résztvevők üzleti terveket készítenek egyénileg vagy csoportosan.

04

Egyéb támogató tevékenység: Az első szakasz egyetlen opcionális altevékenysége keretében a projektmegvalósítók egyéb tevékenységekkel is támogathatják a célcsoport tagjait, amennyiben ezek a tevékenységek indokoltak. Ilyen egyéb tevékenység lehet a szociális vállalkozás szempontjából releváns más (perfectionare vagy specializare típusú) akkreditált képzés, tanácsadás, célpiac azonosítás, különféle képességfejlesztő tevékenységek stb. (Figyelem: itt a kulcsszó az indokolt!)

05

Üzleti terv verseny: A célcsoport tagjai az üzleti terveikkel pályázhatnak, hogy elnyerjék az új vállalkozásoknak járó de minimis támogatást, aminek az értéke akár 200.000 euróig terjedhet, attól függően, hogy az üzleti terv szerint hány új munkahelyet vállal a vállalkozó. (Erre alább kitérek részletekbe menően.) Legkevesebb 7 üzleti tervet kell támogatni és fontos szabály, hogy a támogatott üzleti tervek minimum 60%-a a mezőgazdasági termékek feldolgozása és értékesítése területéhez kell, hogy kapcsolódjon. Többletpontszámért természetesen ennyi nem lesz elég.

06

Vállalkozásfejlesztési tanácsadás: Az üzleti terv verseny után jöhet a munka kizárólag azokkal a személyekkel, akiknek az üzleti tervét támogatásra kiválasztották. Ebben az eltevékenységben a projektmegvalósítók szociális vállalkozásfejlesztési tanácsadást és/vagy vállalkozásfejlesztési tanácsadást nyújtanak a nyerteseknek. A tanácsadás csak addig a pontig nyújtható, amíg az új vállalkozások bejegyzésre nem kerülnek.

07

Cégbejegyzés: Az első szakasz utolsó lépése a cégbejegyzés, amikoris a projektmegvalósítók a nyertes vállalkozóknak segítenek végigmenni a cégbejegyzési procedúrán. A pontot az i-re a támogatási szerződések megkötése teszi fel, ezzel zárul az első szakasz és itt fontos szabály, hogy ennek az első 12 hónapon belül kell megtörténnie.

2

Második szakasz

A második szakasz időtartama minimum 12 hónap, de nem több, mint 18 hónap, és itt történik a de minimis támogatás folyósítása és az üzleti tervek megvalósítása. Erről a 12-18 hónapról még azt érdemes tudni, hogy a de minimis támogatást ekkor lehet felhasználni. Elvileg a teljes támogatást ebben az időintervallumban kell folyósítani, de előfordulhat, hogy a kifizetés kitolódik ezen az időszakon túlra, de itt kizárólag a 12-18 hónap alatt keletkezett és vállalt költségekről van szó. A második szakaszban két tevékenység zajlik:

01

A de minimis támogatás elszámolása: Ebben az altevékenységben a projektmegvalósítók folyósítják az üzleti tervek megvalósítására megítélt de minimis támogatást. Első körben minden támogatott kap egy maximum 75%-os előleget. A hátralévő részt akkor kaphatja meg, ha tudja igazolni, hogy létrehozta és betöltötte az üzleti tervben vállalt munkahelyeket. Fontos elvárás az új vállalkozások felé, hogy a támogatási szerződés megkötésétől számított 4 hónapon belül megszerezzék a szociális vállalkozási bizonyítványt és 6 hónapon belül működőképessé tegyék az új vállalkozást.

02

Az új vállalkozások monitorizálása a projekt futamideje alatt: A minimum 12 hónapig és maximum 18 hónapig tartó megvalósítási szakasz második pilléreként a projektmegvalósítók nyomon követik az új vállalkozások működését. Fontos, hogy ez a tevékenység nem tanácsadás, nem mentorálás, és semmilyen körülmények között sem szakmai segítség, hanem kizárólag monitorizálás, ahol elsősorban azt figyelik a projekt szakértői, hogy a vállalkozás az üzleti tervnek megfeleően működik-e, betartja-e a de minimis felhasználási szabályokat, és főleg, hogy teljesíti-e a vállalásait.

3

Harmadik szakasz

A harmadik szakasz a fenntartási szakasz, vagyis az üzleti tervek megvalósítását követő, kötelező 6 hónapos fenntartási időszak.

01

Monitorizálás a fenntartási időszakban: Ez a szakasz az előző végétől kezdődően legalább 6 hónapot tart, és arról szól, hogy a projektmegvalósítók az üzleti terv megvalósítását követően is nyomon követik a vállalkozás működését, különös tekintettel a fenntartási vállalások teljesítésére, és ezen belül is az új munkahelyek megtartására. Ez a szakasz annyiban tér el az előző POCU startup forgatókönyvektől, hogy a fenntartási nyomon követés költségei (amelyek nagyrészt személyi költségek szoktak lenni) nem elszámolhatók. Tehát a tevékenység benne van a projekt futamidejében, de a költségvonzata nem kerül bele a projekt költségvetésébe.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Az indikátortáblázat némileg bonyolult, mert egyes indikátorokat régiók szerint bontottak, így elvileg minden indikátor(típus)hoz kell értéket vállalni, de itt-ott lehet nullás érték is, ha a projekt nem fed le minden régiót:

 • 4S63 – a támogatott szociális vállalkozások száma, ahol a minimális érték 7
 • 4S225 – azoknak a munkahelyeknek a száma, amelyeket NEET fiatalok fognak betölteni, és ebből: 4S225.2.1 (az indikátorértéknek a Sud-Vest Oltenia, Sud-Vest és Sud Muntenia régiókra eső része), illetve 4S225.2.2 (az indikátorértéknek az Észak-keleti, Észak-nyugati, Nyugati és Központi régiókra eső része)
 • 4S61 – a támogatás befejezésétől számított 6 hónappal is működő szociális vállalkozások – az értéke megegyezik a 4S62 értékével
 • 4S62 – a támogatást követően létrehozott szociális vállalkozások száma – az értéke megegyezik a 4S63 értékével
 • 4S144 – újonnan létrehozott és a de minimis támogatás befejezésétől számított 6 hónappal is létező munkahelyek száma – az értéke megegyezik az új vállalkozások keretében létrehozandó összes munkahelyek számával
 • CR02 – új állást talált munkanélküliek száma (a projektből történő kilépést követő 4 hétre) – megegyezik a 4S225.2.1 értékével (tehát csak a Sud-Vest Oltenia, Sud-Vest és Sud Muntenia régiók esetében)
 • CR11 – új állást talált munkanélküliek száma (a projektből történő kilépést követő 7 hónapra) – ez is megegyezik a 4S225.2.1 értékével (tehát csak a Sud-Vest Oltenia, Sud-Vest és Sud Muntenia régiók esetében)
 • 4S200 – új állást talált munkanélküliek száma (a projektből történő kilépést követő 4 hétre) – megegyezik a 4S225.2.2 értékével

Tehát gyakorlatilag indikátorérték a támogatott vállalkozások száma, a létrejött új munkahelyek száma, és külön azoknak az új munkahelyeknek a száma, amelyeket NEET fiatalok fognak betölteni.

Mik a de minimis támogatás feltételei?

Elsőként nézzük, mekkora támogatást kaphat egy új szociális vállalkozás:

 • Maximum 40.000 eurót, ha vállalja, hogy létrehoz legalább 2 új munkahelyet
 • Több, mint 40.000, de maximum 60.000 eurót, ha vállalja, hogy létrehoz legalább 3 új munkahelyet, amelyből legalább egyet NEET fiatal fog betölteni
 • Több, mint 60.000, de maximum 80.000 eurót, ha vállalja, hogy létrehoz legalább 4 új munkahelyet, amelyből legalább kettőt NEET fiatalok fognak betölteni
 • Több, mint 80.000, de maximum 100.000 eurót, ha vállalja, hogy létrehoz legalább 5 új munkahelyet, amelyből legalább hármat NEET fiatalok fognak betölteni
 • Több, mint 100.000, de maximum 150.000 eurót, ha vállalja, hogy létrehoz legalább 6 új munkahelyet, amelyből legalább négyet NEET fiatalok fognak betölteni
 • Több, mint 150.000, de maximum 200.000 eurót, ha vállalja, hogy létrehoz legalább 7 új munkahelyet, amelyből legalább ötöt NEET fiatalok fognak betölteni

A munkahelyekkel kapcsolatban van pár izgalmas szabály:

A támogatási szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül be kell tölteni legalább egyet az új munkahelyek közül. A vállalkozás működésbe lépésétől számított 30 napon belül be kell tölteni a többi új munkahelyet is, és tudjuk, hogy a működésbe lépés határideje a támogatási szerződés megkötésétől számított hatodik hónap vége. Érdekes adalék, hogy a de minimis támogatásnak csak maximum a 10%-át lehet bérköltségre fordítani. Az új munkahelyeket a II. szakaszban és a III. szakaszban is fenn kell tartani, az üzleti tervben vállaltak szerint.

Pénzügyi keretek

A pályázati kiírás keretösszege 30.000.000 euró, ebből 3.000.000 euró az ITI Delta Dunărit illeti, tehát valójában 27.000.000 euróval számolhatunk.  

Egy projekt költségvetése legalább 100.000 euró kell, hogy legyen (nem is értem az értelmét, de biztosan van neki...), de nem lehet több, mint 3.000.000 euró. Ez a legdurvább forgatókönyv szerint 9 nyertes pályázat (plusz egy ITI DD), de lehet sokkal több is.

Fontos, hogy a projekt költségvetésének legalább 70%-át kötelezően a de minimis támogatások teszik ki, a maradék maximum 30%-ból futnia kell minden egyébre.

Meddig lehet pályázni?

A pályázatokat a jelenlegi állás szerint december 15-ig lehet benyújtani.


Illusztráció innen: RUBY | GRAPHIC DESIGN via Behance

A lépésről lépésre módszer, amivel a listaelső pályázatokat írom

PROJEKTTERVEZÉSI MESTERKURZUS