PEO: Digitális kompetenciák fejlesztése alkalmazottaknak

Az alkalmazottak digitális kompetenciáinak a fejlesztését célzó PEO kiírás keretében olyan projekteket várnak, melyek során legalább 500 alkalmazott digitális képzést biztosítják a pályázó felnőttképzési szolgáltatók.

A végleges pályázati kiírás május 23-án jelent meg, a pályázatokat augusztus 23-ig lehet benyújtani. Ennyi idő kell is, mert a támogatható tevékenységek között kötelező egy előzetes igényfelmérés elvégzése, mely megalapozza a projektben javasolt digitális képzési programokat.

A társadalmi vita során felmerült kérdéseket és válaszokat szintén május 23-án tették közzé - nézd át ezt is, mielőtt hozzálátsz a pályázatíráshoz!

Mi a pályázati kiírás célja?

Ez a pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében a pályázó felnőttképzési szolgáltatók minimum 500 alkalmazott digitális kompetenciáinak fejlesztését biztosítják, kötelező előzetes igényfelmérés alapján.

Kik pályázhatnak?

A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani.

Ennél a kiírásnál is érvényes, hogy ha nincs partner, az pontszámveszteséget jelent (mert nem lehet pontozni azt a szempontot, amelyik a partnerekre vonatkozik).

Itt arra is érdemes figyelni, hogy ha partnerségben valósul meg a projekt, minden egyes partnernek részt kell vennie - saját szakértőkkel - legalább egy releváns és kötelező (!) tevékenységben.

Ennél a kiírásnál főpályázóként és partnerként is kizárólag akkreditált felnőttképzési szolgáltatók pályázhatnak (Furnizori de FPC publici și privați, autorizați, conform legii).

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A támogatható tevékenységek listáján háromféle tevékenység van és kötelező mind a három:

0

Előzetes igényfelmérés (kötelező tevékenység)

Az nulladik tevékenység egy kötelező előzetes igényfelmérés, amit a pályázat benyújtása előtt kell elvégezni, és a főpályázó felelősségi körébe tartozik. A felmérésnek az a célja, hogy feltérképezzük vele a digitális képzések iránti igényt, egyrészt a célcsoport, másrészt a munkaerőpiac szempontjából.


Földrajzilag az igényfelmérés azt a területet kell lefedje, amelyik a projekt célterülete: ez lehet egy vagy több település, lehet egy vagy több megye, de lehet egy vagy több régió is.


Az igényfelmérés reális képet kell adjon a célterület aktuális társadalmi-gazdasági helyzetéről, hiteles statisztikai adatokon és saját felmérésen kell alapuljon.


Az igényfelmérés legalább az alábbi adatokat és információkat kell tartalmazza:


 1. a célcsoportba potenciálisan beletartozó alkalmazottak becsült digitális kompetenciaszintje, a projekt által lefedett földrajzi terület vonatkozásában,
 2. információk arról, hogy a projekt célterületén melyek azok a gazdasági területek, ahol szükséges az alkalmazottak digitális kompetenciáinak a fejlesztése,
 3. azoknak az alkalmazóknak a száma, akik olyan gazdasági területeken tevékenykednek, ahol szükséges az alkalmazottak digitális kompetenciáinak a fejlesztése, a projekt által lefedett földrajzi terület vonatkozásában,
 4. a munkaerőigény kielégítéséhez szükséges munkahelyek száma (amelyek betöltéséhez digitális kompetenciák kellenek),
 5. információk az azonosított pozíciók betöltéséhez szükséges digitális kompetenciákról, pozíciónként, a COR-nak megfelelően,
 6. az igényfelmérés során azonosított képzési programok.

A 3-6. pontokban kért tartalmi elemeket külön-külön be kell mutatni minden egyes gazdasági terület esetében, amelyet a projekt érint. Tehát ha a projektben tervezett képzési tevékenységek több gazdasági területet érintenek, akkor ezt az elemzést minden területre el kell végezni. 


Az igényfelmérés kötelezően három szakaszból áll:


 1.  Statisztikai adatok feldolgozása (INS, ONRC, ANOFM/AJOFM / akkreditált munkaerőpiaci szolgáltatók (munkaközvetítők) / egyéb ellenőrizhető adatok és információk).
 2. Saját felmérés az alkalmazók körében: Az elemzés alapját strukturált vagy nem strukturált interjú, vagy más szociológiai adatfelvételi módszer kell képezze. Az elemzésből ki kell derüljön azoknak a pozícióknak a száma, amelyek betöltéséhez digitális kompetenciákra van szükség, COR kódonként jelölve a pozíciók számát és a betöltésükhez szükséges digitális kompetenciákat / képesítéseket is. A kutatásban részt vevő alkalmazók száma el kell érje az adott gazdasági területen működő alkalmazók 1%-át (az ONRC dokumentumai szerint), VAGY nem lehet kevesebb, mint 20 alkalmazó/régió regionális vagy multiregionális projektek esetén, 10 alkalmazó/megye megyei szintű projektek esetén és 5 alkalmazó/település helyi szintű projektek esetén. A felmérésből ki kell derüljön, hogy a projektben tervezett minden egyes képzési program esetében a megkérdezett alkalmazók fel tudnak mutatni legalább annyi betölthető pozíciót, mint ahány személy részt fog venni az adott programban a projekt során. Az interjúval együtt a felmérésben részt vevő alkalmazóktól egy-egy dokumentumot is kell szerezni, melyben leírják és vállalják nagyjából ugyanazt, amit az interjú során is el kell mondaniuk. 
 3. Saját felmérés az alkalmazók és az alkalmazottak körében: ennek a célja az alkalmazottak digitális kompetenciaszintjének becslése, azoknak a tevékenységi köröknek a feltérképezése, ahol digitális kompetenciák szükségesek, az alkalmazottak érdeklődése a digitális kompetenciáik fejlesztése iránt.

Nyertes pályázat esetén az előzetes igényfelmérés költségei elszámolhatók, 30.000 euró + ÁFA mértékéig, amennyiben a szolgáltatás jogszerűen lett beszerezve.

1

A célcsoportba tartozók digitális kompetenciáinak előzetes felmérése (releváns és kötelező tevékenység)

Ennek a tevékenységnek az a célja, hogy a projektmegvalósítók felmérjék a célcsoport tagjainak a digitális kompetenciaszintjét a projektbe való belépésük pillanatában, tehát azt megelőzően, hogy a célcsoport tagjai bekerülnének a képzési tevékenységekbe.


Ez a felmérés szigorúan meghatározott tartalmi elvárásokat kell kövessen: le kell fedje a DigComp keretrendszer által meghatározott 5 területet és 21 kompetenciát. Ezeket most hadd ne másoljam be ide, megtalálod az útmutatóban, vagy ha magyarul is utána szeretnél nézni, akkor EZ az útmutató részletesen bemutatja, hogy miről van szó. >>


Az előzetes kompetenciafelmérő folyamatnak kötelezően érintenie kell az alábbi elemeket:


 • a célcsoportba tartozó személyek digitális ismereteinek, kompetenciáinak felmérése,
 • a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló képzési igények felmérése, az alkalmazottak körében végzett felmérés során azonosított munkaerőpiaci igényeknek megfelelően,
 • a célcsoport tagjainak hajlandósága arra, hogy a projekt által érintett gazdasági terület(ek)en dolgozzanak,
 • egyéni képzési terv összeállítása, mely alapján személyre szabottan meghatározható a célcsoport minden egyes tagja számára, hogy milyen digitális képzése(ke)n vesz részt a projektben.

Egy személy több képzésben is részt vehet, azzal a feltétellel, hogy a képzések megfelelő logikai sorrendben követik egymást. Ha egy személy több képzésben vesz részt, csak egy indikátorértéknek számít.


FONTOS: A pályázathoz a pályózó mellékelheti a kompetenciafelmérés módszertanát (Metodologia de evaluare initială a nivelului de competențe digitale și de elaborare a planului individualizat de formare).

2

Digitális kompetenciákat fejlesztő képzési programok (releváns és kötelező tevékenység)

Ebben a tevékenységben kizárólag digitális kompetenciákat és IKT-t érintő képzéseket lehet megvalósítani, egészen pontosan 2-4-es szintű képesítési programokat (programe de calificare nivel 2-4), a 918/2013-as kormányhatározat által megszabott keretrendszernek megfelelően, beleértve a következő programtípusokat is:

[...] inclusiv programe de inițiere într-o calificare, programe de specializare și perfecționare, programe de formare în competențele cheie, finalizate cu certificate cu recunoaștere națională / la nivel de angajator / internațională.

Vagyis a tevékenység keretében akkreditált képzések (cursuri de inițiere / perfecționare / specializare / calificare, autorizate în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000) és nem akkreditált képzések is megvalósíthatók.


Tartalmilag ezek a képzési programok a DigComp keretrendszer által meghatározott kompetenciák fejlesztését kell célozzák. A projektbe bekerülő minden egyes program esetében meg kell határozni a lefedett kompetenciaterületet és a megszerezhető kompetenciákat. 


FONTOS: Nem akkreditált képzések esetén a pályázathoz mellékelni kell a képzési módszertant (Metodologia de organizare a cursurilor de formare, altele decât cele cu recunoaștere națională), a pályázati útmutatóban meghatározott tartalmi előrások szerint.


Ugyanakkor a pályázatban meg kell indokolni minden egyes tervezett képzési program szükségességét, az igényfelmérés eredményeivel összefüggésben.


A képzési tevékenységeket akkreditált képzési szolgáltatókként a főpályázó és/vagy a partnerek végezhetik. A főpályázó dönthet úgy is, hogy kiszervezi ezt a szolgáltatást egy akkreditált szolgáltatónak, de ha ő maga is akkreditált felnőttképzési szolgáltató, ezt csak részben teheti meg.

Az előzetes kompetenciafelmérő tevékenység (A1) és a képzési tevékenység (A2) alaptevékenységnek számítanak, így ennek a kettőnek az összköltségvetése legalább 50%-a kell legyen a projekt teljes költségvetésének.

A támogatható tevékenységek listáján nincs külön megnevezve olyan tevékenység, amely a célcsoport azonosítására, toborzására és kiválasztására vonatkozna, de természetesen ezek a tevékenységek is támogathatók.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál mindössze 2 indikátor van:

EECO01: összes résztvevő száma. Minimális értéke: 500. Az EECO01 indikátorhoz azok a személyek tartoznak, akik a projekt keretében részt vesznek legalább egy képzési programban, vagyis az EECO01 indikátor értéke egyenlő a célcsoporttal.

5SR01: a képzést igazolvánnyal záró résztvevők / jó gyakorlat cserében/képzésben részt vevők száma. Minimális értéke: az EECO01 vállalt értékének 80%-a, azaz 500 személy esetén legalább 400 személy. Ennél az indikátornál teljesített értékként a célcsoportnak azok a tagjai számítanak, akik a képzési tevékenységeknek köszönhetően valamilyen képzési oklevelet szereznek.

Hogy egyértelmű legyen az 5SR01-es indikátor, nézzük a pontos meghatározást:

În cazul acestui indicator vor fi avute în vedere certificatele obținute ca urmare a unui proces de evaluare indiferent dacă sunt certificate de absolvire/calificare cu recunoaștere națională (în conformitate cu O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sau certificate de absolvire/participare cu recunoaștere la nivelul operatorului economic.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt futamideje maximum 36 hónap lehet.

Ebbe az futamidőbe nem tartozik bele az előzetes igényfelmérés (A0) időtartama, mivel az a pályázat benyújtása előtt, illetve a támogatási szerződés megkötése előtt zajlik (azaz ún. prekontraktuális tevékenység).

Kik tartoznak a célcsoportba?

A célcsoportba azok 18 és 65 év közötti alkalmazottak tartoznak, akik egyéni munkaszerződéssel, teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben alkalmazott személyek, beleértve a menedzsment pozíciókat betöltő alkalmazottakat is.

Hogy pontosan milyen alkalmazottak tartoznak a célcsoportba, azt az alábbi szabályok foglalják keretbe:

 • Kizárólag állami vállalkozások és magánvállalkozások alkalmazottairól van szó.
 • Magánvállalkozás alatt a 31/1990-es törvény által szabályozott gazdasági társaságokat, az  1/2005-ös törvény értelmében működő szövetkezeteket, valamint a gazdasági tevékenységet folytató egyesületeket, alapítványokat, mezőgazdasági szövetkezeteket és mezőgazdasági társaságokat értjük.
 • Állami vállalkozás alatt azokat a jogi entitásokat értjük, amelyeket központi vagy helyi közigazgatási hatóságok hoztak létre, vagy a törvényi előírásoknak megfelelő más módon jöttek létre.
 • A kiírás keretében semmiképpen nem tartoznak a célcsoportba a központi vagy helyi állami intézmények és az önkormányzatok alkalmazottai, sem pedig az állami egészségügyi és oktatási rendszerben dolgozó alkalmazottak. Nekik ott a PNRR. 🙂
 • Nem tartozhatnak a célcsoportba a képzetlen és az alacsonyan képzett (ISCED 0-2 szintű végzettséggel rendelkező) alkalmazottak. Nekik ott van EZ a kiírás. >> 🙂
 • A célcsoport tagjai nem lehetnek a pályázó szervezetek alkalmazottai, mert a kiírás a saját alkalmazottak képzését nem támogatja.

A célcsoport minimális létszáma 500, vagyis célcsoport = az EECO01 indikátor értéke.

Ahhoz, hogy egy személy a célcsoportba tartozhasson, a projektbe való belépésének pillanatában teljesítenie kell az alábbi feltételeket (egyidőben az összeset):

 • A kevésbé fejlett régiókat érintő projektek esetében a célcsoport tagjainak lakhelye (domiciliul/reședința) valamelyik kevésbé fejlett régióban kell, hogy legyen, a Bukarest-Ilfovot érintő projektek esetében pedig abban a régióban. 
 • A célcsoport tagjai egyéni munkaszerződéssel kell legyenek alkalmazva. Amikor egy személy bekerül a célcsoportba, kötelezően le kell adnia: 1) egy munkáltatói igazolást, melyből kiderül, hogy az igazolás kiállításának pillanatában az adott személynek mi a foglalkozása (COR kóddal), milyen normával dolgozik és meddig tart a munkaszerődése, VAGY 2) a munkaszerződése másolatát.
 • A célcsoport tagjai korukat tekintve betöltötték a 18 évet, de még nem érték el a 65-öt.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 93.198.530,00 euró. 

Ebből 83.823.530,00 euró a kevésbé fejlett régióknak van fenntartva, a maradék 9.375.000,00 euró Bukarest-Ilfov régióé. 

Ha abból indulunk ki, hogy egy projekt minimális értéke 201.000 euró, míg a maximális értéke 1.000.000 euró lehet, a kevésbé fejlett régióknak fenntartott keretösszegből több mint 80 nyertes pályázat támogatható. A költségvetés lejben készül, az átváltáshoz a májusi Inforeuro árfolyamot használjuk, vagyis: 1 Euro = 4,9759 RON.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

A tartalmi értékelési szempontok között van pár vállalással és pályázói alkalmassággal kapcsolatos pont, amire érdemes figyelni, ha maximális pontszámot szeretnél.

Vegyük szerre:

 • ha a célcsoportba több mint 600 személy kerül - 3 pont
 • ha a projekt esélyegyenlőségi intézkedéseket tartalmaz és ezek részletesen le vannak írva a pályázatban - 2 pont
 • ha a projekt fenntartható fejlesztési és DNSH intézkedéseket tartalmaz és ezek részletesen le vannak írva a pályázatban - 2 pont
 • ha a projekt olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek hozzájárulnak 1. a zöld kompetenciákat, munkahelyeket és a zöld gazdaságot, 2. a diszkrimináció tilalmát, valamint 3. a digitális kompetenciákat és munkahelyeket érintő másodlagos témák gyakorlatba ültetéséhez - 2 pont
 • ha az akkreditált képzési programokban részt vevők száma meghaladja a célcsoport 15%-át - 5 pont
 • ha a pályázó csatolta a digitális kompetenciák előzetes felmérésére vonatkozó módszertant (Metodologia de evaluare inițiala a nivelului de competente digitale si de elaborare a planului individualizat de formare) - 1 pont
 • ha a pályázó csatolta a célcsoport azonosítására és kiválasztására vonatkozó módszertant (Metodologia de identificare și selectare a grupului țintă) - 1 pont
 • ha a pályázó csatolta a projekt monitorizálására vonatkozó módszertant (Metodologia de monitorizare a proiectului) - 1 pont
 • ha az 5SR01-es indikátor értéke meghaladja az EECO01-es indikátor vállalt értékének a 90%-át - 3 pont
 • ha a pályázó a költségvetés mellé csatolt piacelemzést is (Analiza de piață pentru bunurile/serviciile/ lucrările achiziționate din bugetul eligibil al proiectului) - 1 pont 
 • ha a projektben olyan szolgáltatásokat és eszközöket szereznek be, amelyek kisebb hatással vannak a környezetre, mint azok, amelyeket nem környezetbarát beszerzések keretében vásároltak - 1 pont
 • ha a főpályázónak legalább 12 hónap (dokumentált!) tapasztalata van a felnőttképzés terén (în domeniul formării profesionale) - 1 pont
 • ha mindegyik partnernek legalább 6 hónap (dokumentált!) tapasztalata van a felnőttképzés terén (în domeniul formării profesionale) - 1 pont
 • ha a főpályázó és a partnerek igazolni tudják, hogy azok közül a releváns tevékenységek közül, amelyekben részt vesznek, legalább egyhez kötődő területen valósítottak már meg olyan projekteket, melyeknek a vállalt indikátorait több mint 90%-ban sikerült teljesíteni - 3 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben: