Újabb PEO kiírás: Első egyetemista a családban

A PEO legújabb felsőoktatási pályázati kiírása nemes célt szolgál: azoknak a gyerekeknek és fiataloknak szeretné elérhetővé tenni a felsőoktatást, akik olyan családból származnak, ahol az utolsó két generációnak nincs egyetemi végzettsége. 

A kiírás munkaverzióját január 16-ig lehetett véleményezni. A végleges verzió remélhetőleg egy körrel letisztultabb lesz, mert ez a munkaváltozat tele van ellentmondással és nehezen érthető, sőt, itt-ott érthetetlen feltételekkel.

Kik pályázhatnak?

Főpályázó csak az alábbi két intézménytípus lehet:

 • állami felsőoktatási intézmények,
 • állami közoktatási intézmények.

Ugyanezek az intézmények partenerek is lehetnek, plusz partner lehet még az alábbi három kategória is:

 • tanfelügyelőségek,
 • a felsőoktatási rendszerben elismert diákszervezetek,
 • az oktatás területén elismert tevékenységet folytató civil szervezetek.

A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani.

És itt jön egy csavar.

Ha egy egyetem, vagy egy iskola úgy dönt, hogy önállóan szeretne pályázani, csak úgy teheti meg, hogy együttműködő partnerként bevon legalább egy iskolát, illetve legalább egy egyetemet (tehát az iskola egyetemet és fordítva), mert csak így lehet biztosítani, hogy a projekt célcsoportjában ISCED 3-4 szintű tanulók és ISCED 6 szintű hallgatók is bekerüljenek. 

Ezt az együttműködő partnerséget ne keverd össze a projektpartnerséggel, mert alapjaiban másról van szó. Az együttműködő partner nem kerül bele a partneri megállapodásba (Acord de parteneriat), közvetlen módon nem felel a tevékenységek megvalósításáért, nincs embere a projektben és természetesen nincs költségvetése se.

Az együttműködő partner egy másik típusú megállapodást köt a pályázóval (Acord de colaborare) és a szerepe gyakorlatilag arra korlátozódik, hogy részben biztosítja a célcsoportot, és azt, hogy maga az intézmény és a tőle származó tanulók vagy hallgatók részt vesznek a projekt tevékenységeiben.

Az útmutató a jelenlegi formájában azt is előírja, hogy amennyiben egy intézmény nem egyedül pályázik, hanem partnerségben, akkor a partnerség tagjai között lennie kell legalább egy egyetemnek és legalább egy iskolának, továbbá hogy a partnerség összes tagja projektpartner kell legyen:

În cazul în care Proiectele sunt depuse în parteneriat, fiecare parte a parteneriatului trebuie să își asume în mod clar, prin Acordul de parteneriat, asigurarea activităților ce îi revin. Acest element constituie criteriu de eligibilitate și va fi monitorizat pe toată perioada de implementare a proiectului. În cazul în care până la finalizarea proiectului partenerul nu asigură derularea activităților asumate, valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate partenerului respectiv va fi diminuată în mod proporțional cu gradul de nerealizare a obligației asumată.

Ha ezt az előírást egy picit továbbgondoljuk, ebbe nem fér bele például egy olyan felállás, hogy pályázik egy egyetem főpályázóként, bevon egy vagy több iskolát együttműködő partnerként, plusz még bevon mondjuk egy diákszervezetet rendes projektpartnerként. Nem látom, mi értelme lehet egy ilyen korlátozásnak (remélem, ezt is tisztázzák), de az idézett bekedzés szerint egy főpályázó vagy egyedül pályázik és együttműködő partner(eke)t von be, vagy partnerségben pályázik, de akkor mindenki rendes projektpartner lesz, saját költségvetéssel, tokkal-vonóval. 

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A kiírás háromféle tevékenységcsomagot támogat:

 1. olyan intézkedéseket, amelyek segítik a felsőoktatásba való átlépést, a XI. osztálytól kezdődően,
 2. olyan intézkedéseket, amelyek segítenek visszaszorítani az egyetemi lemorzsolódást az alacsonyan képzett családokból származó hallgatók körében,
 3. és olyan intézkedéseket, amelyek segítik a felsőoktatási intézmények akadálymentesítését.

A pályázati kiírás csak az integrált projekteket támogatja, tehát mindhárom tevékenységcsomagot kötelező beépíteni a projektbe. Az egyes csomagokon belül vannak kötelező tevékenységek és vannak opcionálisak is. Nézzük szerre:

1

A középiskolából a felsőoktatásba való átlépést támogató intézkedések

Kötelező tevékenységek:

azoknak a tanulóknak az azonosítása, akik esetében fennáll annak a veszélye, hogy nem vesznek részt az érettségi vizsgán vagy nem szereznek érettségi bizonyítványt, illetve azoknak a végzősöknek az azonosítása, akik korábbi években befejezték a középiskolát, de nem szereztek érettségi bizonyítványt,

felzárkóztató és támogató programok biztosítása az azonosított személyeknek, azzal a céllal, hogy behozzák a lemaradást az érettségi vizsgára vagy az egyetemi felvételi vizsgára való felkészülésben,

pályaorientációs tanácsadás,

a szociális- és/vagy érdemösztöndíj összegének kiegészítése.

Opcionális és releváns tevékenységek:

folyamatos tájékoztató intézkedések: a továbbtanulási lehetőségek népszerűsítése; olyan események szervezése és olyan eszközök létrehozása, amelyeken keresztül a végzős tanulók tájékoztatást kapnak a felvételi vizsga folyamatáról, a pénzügyi és szociális támogatási lehetőségekről, valamint a felsőfokű tanulmányok előnyeiről; tájékoztatás az egyetemi oktatás követelményeiről és a felsőoktatási intézmények non-formális oktatási kínálatáról; olyan események szervezése, amelyek bevezetik a tanulókat a felsőoktatási közegbe; egyetemlátogatások szervezése a tanulók számára,

oktatási és szocio-emocionális támogató intézkedések: a pszichológiai problémákat (pl. önbizalomhiányt, imposztor-szindrómát stb.) kezelő egyéni és csoportos ülések szervezése; tapasztalatcserét és érzelmi támogatást biztosító támogató csoportok szervezése; mentor és/vagy coaching programok biztosítása; mentorprogramok hasonló közegből érkező egyetemi hallgatók és más önkéntesek bevonásával.

2

Az egyetemi lemorzsolódást megelőző és visszaszorító intézkedések

Kötelező tevékenységek egyetemi hallhatóknak:

az egyetemelhagyás által veszélyeztetett hallgatók támogatása a hallgatói igényeket azonosító és monitorizáló mechanizmusok gyakorlatba ültetése által, a karrierirodák (CCOC) keretében,

szociális ösztöndíjak és egyéb ösztönzők biztosítása,

karriertervezési és pályaorientációs szolgáltatások biztosítása a karrierirodák keretében,

felzárkóztató programok a tanulási nehézségekkel küzdő hallgatók számára, illetve más szolgáltatások és támogatási formák biztosítása az egyetemelhagyás által veszélyeztetett hallgatók számára, beleértve az ellátást, szállást és útiköltséget fedező támogatásokat is.

Opcionális és releváns tevékenységek:

olyan programok szervezése, amelyek segítenek bevezetni az első éves hallgatókat az egyetemi környezetbe / a diákszervezetek első éveseket célzó programjainak támogatása (pl. gólyák hete, egyetemi napok stb.) / tájékoztató napok szervezése az első éves hallgatók számára a félév elején / a közösséghez való tartozás érzését erősítő szociális események és egyéb tevékenységek szervezése,

a tanulási készségeket fejlesztő workshopok szervezése (pl. jegyzetelés, időmenedzsment, hatékony kommunikáció, akadémiai szövegírás) / a tanulmányi teljesítmény javulását elősegítő tutorálás,

egyéni és csoportos karriertanácsadási programok / coaching és személyiségfejlesztési ülések / pszichológiai tanácsadás / a pszichológiai problémákat (pl. önbizalomhiányt, imposztor-szindrómát stb.) kezelő egyéni és csoportos foglalkozások/ mentorprogramok hasoló környzetből származó hallgatók és más önkéntesek részvételével / műhelymunkák / az egyetemi előrehaladás és az elégedettségi szint monitorizálása,

pénzügyi nevelést segítő tevékenységek / tapasztalatcserét és érzelmi támogatást biztosító támogató csoportok szervezése / támogató programok megvalósítása magasabb évfolyamokon tanuló önkéntesek bevonásával / a hallgatók bevonása a tanárok által szervezett akadémiai és szociális programok megvalósításába. 

3

A felsőoktatás akadálymentesítését elősegítő intézkedések

Kötelező tevékenységek:

a fizikai és digitális akadálymentesítés megvalósítása azokban az oktatási folyamatokban, amelyek fogyatékosságal élő hallgatókat is érintenek, beleértve a felvételit is,

támogató szolgáltatások (pl. tolmács, specifikus technológiák) beszerzése.

Opcionális tevékenységek:

a fogyatékossággal élő hallgatókat érintő oktatási folyamatokkal kapcsolatos igényfelmérések végzése, speciális erőforrások biztosítása, 

a fogyatékossággal élő hallgatók felvételére vonatkózó akadálymentesítési intézményi stratégia elfogadása, belső procedúrák kidolgozása,

tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése a fogyatékossággal élő hallgatók számára.

Az útmutató pénzügyi feltételeket is szab a fenti tevékenységek költségvetése kapcsán. Egyrészt mindhárom tevékenységcsomagon belül a kötelező tevékenységek alaptevékenységnek számítanak (activitate de bază), és ezek összköltségvetése legalább 50%-át kell képezze a projekt teljes elszámolható értékének. Ez eddig világos. De van egy másik fajta elosztás is, mely szerint a különböző csomagokhoz tartozó kötelező tevékenységek költségvetésének más-más a súlyozása vagyis eltérő minimális százalékot kell kitegyenek a teljes költségvetésből. Csak sajnos az nem világos, hogy minek a teljes költségvetéséből: a projekt teljes költségvetéséből, az egyes tevékenységcsomagok teljes költségvetéséből, vagy a kötelező tevékenységek teljes költségvetéséből. Ez a minimális százalék a tanulókat célzó, első tevékenységcsomag esetében 50%, a hallgatókat célzó, második csomag esetében 35%, és az akadálymentesítést célzó, harmadik csomag esetében 15%. Remélhetőleg kiderül az is menet közben, hogy minek a százalékáról beszélünk.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A támogatott tevékenységeknek megfelelően a célcsoportba ISCED 3-4 szintű tanulók és ISCED 6 szintű egyetemi hallgatók tartoznak, feltéve, hogy megfelelnek az alábbi követelmények mindegyikének: 

 • a lakhelyük a projekt területi lefedettségétől függően Bukarest-Ilfov régióban vagy a kevésbé fejlett régiók valamelyikében van,
 • a projektbe való bekerülésük pillanatában be vannak iratkozva egy állami iskolába, illetve egy állami felsőoktatási intézménybe,
 • és még szociális ösztöndíjat is kapnak, amit az oktatási intézmény által kiállított igazolással tudnak bizonyítani. 

Az utolsó pont a szociális ösztöndíjról szóló igazolással enyhén zavaros, mert egy olyan jogszabályra hivatkozik, amelyik a felsőoktatásban tanuló hallgatók támogatására vonatkozik (OME nr. 6.463/2023), a tanulókra nem, sőt, ha a hivatkozott cikkelyre szorítkozunk (art. 10 alin. (9) lit. b), akkor az egyetemi hallgatóknak is csak egy igen szűk körére, de bízom benne, hogy ezt újrafogalmazzák, mert így értelmezhetetlen.

A célcsoport kiválasztása során előnyben részesülnek:

 • azok a tanulók/egyetemi hallgatók, akiknek alacsonyan képzettek a szülei,
 • a roma tanulók/egyetemi hallgatók,
 • a fogyatékossággal élők, 
 • a vidéken vagy kisvárosban / elszigetelt vagy szegregált lakókörnyezetben élők, 
 • azok a személyek, akiknek a szülei külföldön dolgoznak, akik sokgyerekes, monoparentális, alacsony társadalmi-gazdasági státusszal rendelkező, illetve gyerekeket eltartó családból származnak.

Mivel a célcsoport gyakorlatilag egybeesik az EECO06+07 indikátorral, ennek az indikátornak a meghatározása további részleteket hoz be a célcsoport értelmezésébe. Hadd másoljam be ezt ide szóról szóra, mert a kettő együtt adja a teljes képet:

Indicatorul EECO06+07 „Copii și tineri” reprezintă numărul de:

 • studenți, cu vârsta cuprinsă între 18 și 29 ani, la intrarea în operațiune, înmatriculați în cadrul unei unități de învățământ superior public într-un program de nivel ISCED 6, proveniți din medii și grupuri dezavantajate (din mediul rural sau urban mic, zone izolate sau segregate rezidențial, cu dizabilități, de etnie romă, cu părinții plecați la muncă în străinătate, din familii numeroase ori monoparentale, cu statut socio-economic scăzut, cu nivel educațional al părinților scăzut, cu copii în întreținere care beneficiază de sprijin pentru reducerea riscului de abandon universitar și pentru a rămâne inmatriculați în instituțiile de învățânt superior.
 • elevi înmatriculați în învățământul preuniversitar, ISCED 3-4, care beneficiază de sprijin prin participarea la activități pentru promovarea examenului de bacalaureat și tranziția în învățământul superior.

Ha végignézem a célcsoport jogosultsági feltételeit, és összevetem azzal, hogy a kiírás apropója és célja azoknak a fiataloknak a támogatása, akik első egyetemisták a családban, enyhén szólva is vannak kétségeim afelől, hogy ezeket a feltételeket követve azok kerülnek be a célcsoportba, akiknek a kiírás valójában szól. Van a kiírás elején egy meghatározás, miszerint a kiírás szellemében valaki akkor számít első generációs egyetemistának, ha egyrészt be van iratkozva egy állami felsőoktatási intézmény egyetemi programjába, és sem a szülei, sem a testvérei nem szereztek egyetemi diplomát vagy nem vettek részt egyetemi oktatásban. Ehhez képest a jogosultsági feltételek egyhén más irányba viszik el a célcsoportot, holott, ha koherensek vagyunk, kötelező igazoló dokumentum kellene legyen egy olyan nyilatkozat, miszerint a utolsó két generációnak a családban nincs egyetemi végzettsége. Persze, a lazább jogosultsági feltételekkel könnyebb összerakni egy célcsoportot, de akkor ennek a kiírásnak nem Primul student în familie a címe, hanem valami más.

Ha a számokat nézzük, a célcsoport minimális létszáma 300, úgy, hogy a pályázati feltételek ennek a leosztását is megszabják. Vagyis: a 300 főnek egyik fele, minimum 150 személy, ISCED 3-4 szintű tanuló kell legyen, ebből legalább 15 roma, a másik fele, minimum 150 személy, pedig ISCED 6 szintű hallgató kell legyen, és ebből is legalább 15 roma.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

A célcsoport létszámával összefüggésben az alábbi indikátorértékeket kell teljesíteni:

EECO06+07 - Gyerekek és fiatalok. Minimális értéke: 300. 

5SO05 - Roma gyerekek és fiatalok. Minimális értéke: 30. 

5SR09 - Az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő résztvevők száma. Minimális értéke: az EECO06+07 indikátor vállalt értékének 90%-a. Ennél a kiírásnál az 5SR09 indikátor azokat a résztvevőket összesíti, akik a korrekciós és támogató tevékenységeknek köszönhetően magasabb képzettségi szintet értek el. De hogy ez konkrétan, papírforma szerint mit jelent, az a pályázati útmutató jelenlegi verziójából nem derül ki.

5SR09.01Az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő roma résztvevők száma. Minimális értéke: az 5SO05 indikátor vállalt értékének 40%-a.

Persze, ha a pontrendszert nézzük, rögtön más a helyzet az indikátorértékek ügyében.

Ugyanis a maximális pontszám csak akkor jár, ha:

 1. a célcsoport létszáma meghaladja a 350 személyt (5 pont),
 2. ha az 5SR09 indikátor értéke nagyobb, mint az EECO06+07 indikátor vállalt értékének a 94%-a (2 pont), 
 3. plusz ha az 5SR09.01 indikátor értéke az EECO06+07 indikátor vállalt értékének több mint 60%-a (2 pont). 

A harmadik szempontnál (remélem) hibás a pontrendszer, mert az útmutató szerint az 5SR09.01 indikátor számítási alapja nem az EECO06+07, hanem az 5SO05. Ami nagyon nem mindegy, mert egy dolog 351 résztvevőből több mint 60%-os roma sikertörténetet produkálni, és egy másik dolog ugyanezt a teljesítményt úgy hozni, hogy a számítási alap 30.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt maximális futamideje 36 hónap, a projekt ütemtervét pedig össze kell hangolni az egyetemi tanév szerkezetével.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 50 millió euró. Ebből 44.970.414,50 euró a kevésbé fejlett régióknak van fenntartva, a maradék 5.029.585,5 euró Bukarest-Ilfov régióé. 

Ha abból indulunk ki, hogy egy projekt minimális értéke 301.000 euró, és a maximális értéke 1.600.000 euró lehet, a kevésbé fejlett régióknak fenntartott keretösszegbe kb. 30 nyertes pályázat fér bele. 

A költségvetés kapcsán van még egy érdekes kérdés. Az útmutató szerint a vissza nem térítendő költségek értéke egyenlő a költségvetés 100%-ával, vagy hogy szó szerint idézzem:

Valoarea cheltuielilor nerambursabile reprezintă 100% din bugetul proiectului.

De ennek ne dőlj be!

Ugyanis nem azt akarják mondani vele, amit nyilvánvalóan jelent, tehát hogy nincs önrész, hanem valami mást. Hogy mit és miért, arra mindeddig nem tudtam rájönni. Mert önrész igenis van ennél a kiírásnál is, és hogy kinek mennyi, azt az általános útmutató írja elő.

Korábbi oktatási kiírásokban is szerepelt ez a mondat, és amikor rákérdeztem, hogy mégis mit jelent, ezt a választ kaptam: 

"La secțiunea 3.4 din Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice a intervenit o eroare de redactare, valoarea totală eligibilă a proiectului reprezintă 100% din bugetul proiectului."

Persze, nem várhatjuk el, hogy az útmutatók szerzői tanuljanak a hibáikból, ne akadjunk fenn ezen.. Egy a lényeg: számolj önrészt, úgy, ahogy kell, különben már a jogosultsági szakaszban kiesik a pályázatod.

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben:

Érdekelnek a PEO pályázati kiírások?

Akkor erről a hírlevélről nem akarsz lemaradni!

Illusztráció: Eiko Ojala via Behance