Első egyetemista a családban: végleges PEO kiírás

A PEO legújabb felsőoktatási pályázati kiírása nemes célt szolgál: azoknak a gyerekeknek és fiataloknak szeretné elérhetővé tenni a felsőoktatást, akik olyan családból származnak, ahol a szülőknek nincs egyetemi végzettsége. 

A kiírás végleges útmutatója március 28-án jelent meg, a pályázati határidő május 31. A munkaverzióhoz képest több ponton is változtak és letisztultak a feltételek: többek között kiterjesztették a pályázók körét a magánegyetemekre is, összehangolták a célcsoportot a kiírás apropójával, és érthető meghatározást kaptak az eredményindikátorok.

A végleges pályázati kiírást április 2-án mutatta be nyilvánosan a MIPE és az Oktatási Minisztérium, alább az esemény felvétele:

Kik pályázhatnak?

Főpályázó csak az alábbi két intézménytípus lehet:

 • állami és magán felsőoktatási intézmények,
 • állami közoktatási intézmények.

Ugyanezek az intézmények partenerek is lehetnek, plusz partner lehet még az alábbi három kategória is:

 • tanfelügyelőségek,
 • a felsőoktatási intézmények által elismert hallgatói egyesületek ("Asociații studențești recunoscute la nivelul instituției de învățământ superior") / országos szintű hallgatói szervezetek ("Federații naționale studențești reprezentative la nivel național") 
 • az oktatás területén tapasztalattal rendelkező civil szervezetek ("ONG-uri cu experiență în domeniul educației, respectiv în implementarea politicilor publice în domeniului învățământului preuniversitar și / sau superior, în implementarea proiectelor cu impact social în domeniul educației etc.").

A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani.

Önállóan csak egyetemek pályázhatnak, de azzal a feltétellel, hogy együttműködő partnerként bevonnak legalább egy állami iskolát. Ebben az esetben az egyetem együttműködési megállapodást köt a bevont iskolával / iskolákkal (Acord de colaborare - Anexa 7).

Az együttműködő partnerre elsősorban azért van szükség, hogy az önállóan pályázó egyetem el tudja érni a célcsoportnak a tanulókból álló szegmensét is. Így az együttműködő partner elősegíti a projekt megvalósítását azzal, hogy biztosítja a tanulók részvételét a nekik szóló tevékenységekben, a tanulóin keresztül részesül a projekt eredményeiből, DE nem kap pénzt a projekt költségvetéséből.

Ha a pályázatot többen, partnerségben nyújtják be, ez a partnerség minimum egy felsőoktatási intézményből és egy iskolából kell álljon.

Ebben az esetben a partnerség összes tagja aláírja a partneri megállapodást (Acord de parteneriat), melyben vállalja, hogy megvalósítja a rá eső tevékenységeket:

În cazul în care Proiectele sunt depuse în parteneriat, fiecare parte a parteneriatului trebuie să își asume în mod clar, prin Acordul de parteneriat, asigurarea activităților ce îi revin. Acest element constituie criteriu de eligibilitate și va fi monitorizat pe toată perioada de implementare a proiectului. În cazul în care până la finalizarea proiectului partenerul nu asigură derularea activităților asumate, valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate partenerului respectiv va fi diminuată în mod proporțional cu gradul de nerealizare a obligației asumată.

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A kiírás háromféle tevékenységcsomagot támogat:

 1. olyan intézkedéseket, amelyek segítik a felsőoktatásba való átlépést, a XI. osztálytól kezdődően,
 2. olyan intézkedéseket, amelyek segítenek visszaszorítani az egyetemi lemorzsolódást az alacsonyan képzett családokból származó hallgatók körében,
 3. és olyan intézkedéseket, amelyek segítik a felsőoktatási intézmények akadálymentesítését.

A pályázati kiírás csak az integrált projekteket támogatja, tehát mindhárom tevékenységcsomagot kötelező beépíteni a projektbe. Az egyes csomagokon belül vannak kötelező tevékenységek és vannak opcionálisak is. Nézzük szerre:

1

A középiskolából a felsőoktatásba való átlépést támogató intézkedések, a 11. osztálytól kezdődően

Kötelező tevékenységek:

azoknak a tanulóknak az azonosítása, akik esetében fennáll annak a veszélye, hogy nem vesznek részt az érettségi vizsgán vagy nem szereznek érettségi bizonyítványt, illetve azoknak a végzősöknek az azonosítása, akik korábbi években befejezték a középiskolát, de nem szereztek érettségi bizonyítványt,

az egyetemek oktatási kínálatával kapcsolatos tanácsadás és az egyetemi programok népszerűsítése az iskolákban,

az azonosított tanulók felsőoktatásba való átlépésének támogatása az érettségire vagy az egyetemi felvételire felkészítő felzárkóztató programokkal ("programe remediale") és a bentlakásban élők szállás- és/vagy étkezési költségeinek támogatásával, illetve egyéb támogatási formákkal,

pénzügyi támogatás biztosítása (acordarea de subvenții) a célcsoportba tartozó tanulóknak, függetlenül attól, hogy kapnak-e vagy nem szociális ösztöndíjat, feltéve, hogy megfelelnek a szociális ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó kritériumoknak, a jogszabályi előírások szerint.

Opcionális és releváns tevékenységek:

folyamatos tájékoztató intézkedések: tájékoztató események és kampányok szervezése / a felvételi vizsga folyamatával, a pénzügyi és szociális támogatási formákkal, a felsőoktatás előnyeivel kapcsolatos tájékoztató eszközök fejlesztése és népszerűsítése a végzős tanulók és szüleik körében; az egyetemi alapképzési programok népszerűsítése, különös tekintettel a követelményekre és a felsőoktatási intézmények non-formális oktatási kínálatára; olyan események szervezése, amelyek bevezetik a leendő hallgatókat a egyetemi életbe; alkohol- és drogfogyasztást megelőző tájékoztatók és kapmányok szervezése; egyetemlátogatások szervezése a tanulók számára.

oktatási és szocio-emocionális támogató intézkedések: a pszichológiai problémákat (pl. önbizalomhiányt, imposztor-szindrómát stb.) kezelő egyéni és csoportos ülések szervezése; tapasztalatcserét és érzelmi támogatást biztosító támogató csoportok szervezése a célcsoportba tartozó tanulók és hallgatók részvételével.

2

Az egyetemi lemorzsolódást megelőző és visszaszorító intézkedések a hátrányos helyzetű hallgatók számára

Kötelező tevékenységek egyetemi hallhatóknak:

az egyetemelhagyás által veszélyeztetett hallgatók támogatása a hallgatói igényeket azonosító és monitorizáló mechanizmusok gyakorlatba ültetése által, a karrierirodák (CCOC) keretében,

támogató, tájékoztató és tanácsadási szolgáltatások a karrierirodák (CCOC) keretében, az egyetemi lemorzsolódás megelőzése és visszaszorítása érdekében,

az egyetemi lemorzsolódást megelőző és visszaszorító támogatás nyújtása a célcsoportba tartozó hallgatók számára, a tanulási nehézségekkel küzdő hallgatókat célzó felzárkóztató programokkal ("programe remediale / de aducere la nivel"), és az egyetemi campusokon lakók szállás- és/vagy étkezési költségeinek támogatásával, illetve egyéb támogatási formákkal,

pénzügyi támogatás biztosítása (acordarea de subvenții) a célcsoportba tartozó hallgatóknak, függetlenül attól, hogy kapnak-e vagy nem szociális ösztöndíjat, feltéve, hogy megfelelnek a szociális ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó kritériumoknak, a jogszabályi előírások szerint.

Opcionális és releváns tevékenységek:

olyan programok szervezése, amelyek segítenek bevezetni az első éves hallgatókat az egyetemi életbe / a diákszervezetek első éveseket célzó programjainak támogatása (pl. gólyák hete, egyetemi napok stb.) / tájékoztató napok szervezése az első éves hallgatók számára a félév elején / a közösséghez való tartozás érzését erősítő szociális események és egyéb tevékenységek szervezése,

mentorálás a karrierirodák (CCOC) szakértőinek részvételével és/vagy külső szakértők bevonásával,

tutorálás / oktatási és szakmai tanácsadás az egyetemi tanárok részvételével, a hallgatók tanulmányi eredményeinek javítása érdekében,

a tanulási készségeket fejlesztő workshopok szervezése (pl. jegyzetelés, időmenedzsment, hatékony kommunikáció, akadémiai szövegírás) / tanulóközösségek szervezése (olvasótermek, közösségi tanulási terek, moduláris tanulás),

egyéni és csoportos karriertanácsadási programok / pszichológiai tanácsadás / a pszichológiai problémákat (pl. önbizalomhiányt, imposztor-szindrómát stb.) kezelő egyéni és csoportos foglalkozások/ mentorprogramok hasonló környzetből származó hallgatók részvételével / műhelymunkák / az egyetemi előrehaladás és a hallgatók elégedettségi szintjének nyomon követése,

pénzügyi nevelést segítő tevékenységek / tapasztalatcserét és érzelmi támogatást biztosító támogató csoportok szervezése / támogató programok megvalósítása magasabb évfolyamokon tanuló önkéntesek bevonásával,

alkohol- és drogfogyasztást megelőző tájékoztatók és kapmányok szervezése,

a korrekciós oktatási központok tevékenységének támogatása / tanulásfejlesztési programok / a hallgatók bevonása a tanárok által szervezett akadémiai és szociális programok megvalósításába. 

3

A felsőoktatás akadálymentesítését elősegítő intézkedések

Kötelező tevékenységek:

a fizikai és digitális akadálymentesítés megvalósítása azokban az oktatási folyamatokban, amelyek fogyatékosságal élő hallgatókat is érintenek, beleértve a felvételit is,

támogató szolgáltatások (pl. tolmács, specifikus technológiák) beszerzése.

tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások fejlesztése a fogyatékossággal élő hallgatók számára.

Opcionális tevékenységek:

a fogyatékossággal élő hallgatókat érintő oktatási folyamatokkal kapcsolatos igényfelmérések végzése, speciális erőforrások biztosítása, 

a felsőoktatási intézmény akadálymentesítési stratégiájának elfogadása, a fogyatékossággal élő hallgatók egyetemi felvételének támogatására,

a méltányosság szempontjait szem előtt tartó belső procedúrák kidolgozása, az egyes oktatási programok sajátosságainak figyelembe vételével.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A támogatott tevékenységeknek megfelelően a célcsoportba ISCED 3-4 szintű tanulók és ISCED 5-6 szintű egyetemi hallgatók tartoznak, feltéve, hogy megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

 • a lakhelyük a projekt területi lefedettségétől függően Bukarest-Ilfov régióban vagy a kevésbé fejlett régiók valamelyikében van,
 • a projektbe való bekerülésük pillanatában be vannak iratkozva egy közoktatási intézménybe, illetve egy állami vagy magán felsőoktatási intézménybe.

A célcsoportba minimum 150 ISCED 3-4 szintű tanuló, és minimum 150 ISCED 5-6 szintű hallgató kell bekerüljön. De ha a célcsoport látszáma ezeket az alsó értékeket meghaladja, mindenképpen figyelmbe kell venni, hogy a két kategória közötti létszámelosztás nagyjából egyenlő legyen, azaz minimum 46% és maximum 55% közé essen mindkét kategória esetében. A célcsoport (minimum 300 személy) legalább 9%-a roma származású kell legyen. Ezen felül a célcsoportba tartozó egyetemi hallhatóknak legalább 70%-a olyan személy kell legyen, akinek a szülei nem rendelkeznek egyetemi végzettséggel.

Azon túl, hogy a célcsoport tagjainak a lakhelye a megfelelő régióban van, és hogy be vannak iratkozva egy közoktatási vagy egy felsőoktatási intézménybe, valamilyen hátrányos helyzetű csoport tagjai is kell, hogy legyenek.

Tanulók esetében ezek a kategóriák a következők:

 • azok a tanulók, akiknek a szülei nem rendelkeznek egyetemi diplomával, függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs olyan testvérük, akinek van egyetemi végzettsége vagy éppen egyetemen tanul,
 • azok a tanulók, akik megfelenek a szociális ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó kritériumoknak, a 6238/2023-as miniszteri rendeletnek megfelelően,  
 • a roma tanulók.

Egyetemi hallgatók esetében a célcsoport tagjai az alábbi kategóriák valamilyébe kell tartozzanak:

 • azok a hallgatók, akiknek a szülei nem rendelkeznek egyetemi diplomával, függetlenül attól, hogy van-e vagy nincs olyan testvérük, akinek van egyetemi végzettsége vagy éppen egyetemen tanul,
 • azok a hallgatók, akik megfelenek a szociális ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó kritériumoknak, a 6463/2023-as miniszteri rendeletnek megfelelően,  
 • a roma hallgatók.

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

A célcsoport létszámával összefüggésben az alábbi indikátorértékeket kell teljesíteni:

EECO06+07 - Gyerekek és fiatalok. Minimális értéke: 300. 

5SO05 - Roma gyerekek és fiatalok. Minimális értéke: az EECO06+07-es indikátor értékének 9%-a. 

5SR09 - Az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő résztvevők száma. Minimális értéke: az EECO06+07 indikátor vállalt értékének 90%-a. Ennél a kiírásnál az 5SR09 indikátor azokat a résztvevőket összesíti, akik befejezték a projekt keretében kínált programot és sikeresen zárták azt a tanévet, mely során részt vettek a projekt tevékenységeiben.

5SR09.01Az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő roma résztvevők száma. Minimális értéke: az 5SO05 indikátor vállalt értékének 40%-a.

Persze, ha a pontrendszert nézzük, rögtön más a helyzet az indikátorértékek ügyében.

Ugyanis a maximális pontszám csak akkor jár, ha:

 1. a célcsoport létszáma meghaladja a 350 személyt (5 pont),
 2. ha az 5SR09 indikátor értéke nagyobb, mint az EECO06+07 indikátor vállalt értékének a 94%-a (2 pont), 
 3. plusz ha az 5SR09.01 indikátor értéke az EECO06+07 (?) indikátor vállalt értékének több mint 60%-a (2 pont). 

A harmadik szempontnál (remélem) hibás a pontrendszer, mert az útmutató szerint az 5SR09.01 indikátor számítási alapja nem az EECO06+07, hanem az 5SO05. Ami nagyon nem mindegy, mert egy dolog 351 résztvevőből több mint 60%-os roma sikertörténetet produkálni, és egy másik dolog ugyanezt a teljesítményt úgy hozni, hogy a számítási alap 32.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt maximális futamideje 36 hónap, a projekt ütemtervét pedig össze kell hangolni a tanév szerkezetével.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 50 millió euró. Ebből 44.970.414,50 euró a kevésbé fejlett régióknak van fenntartva, a maradék 5.029.585,5 euró Bukarest-Ilfov régióé. 

Ha abból indulunk ki, hogy egy projekt minimális értéke 301.000 euró, és a maximális értéke 1.600.000 euró lehet, a kevésbé fejlett régióknak fenntartott keretösszegbe kb. 30 nyertes pályázat fér bele. 

Kérdésed van? Katt az alábbi bejegyzésre és írd meg kommentben:

Illusztráció: Eiko Ojala via Behance