2021-2027: Hogyan támogatja a PEO a szakoktatást?

Mire ezt a bejegyzést elolvasod, garantáltan lesz legalább három ötleted arra, hogy a szakiskola, amit vezetsz, vagy ahol dolgozol, mire tudna pályázni a 2021-2027-es ciklusban. 

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről megnézzük, hogy pontosan milyen témákat támogat az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program, vagyis PEO. A sorozat előző részeit ide kattintva olvashatod el. Ezúttal arról lesz szó, hogy milyen támogatásokra számíthatunk a szakoktatás fejlesztése terén. 

Az elmúlt években a szakiskolák pályázati élete többnyire az Erasmus+ és a ROSE körül mozgott, kimondottan szakiskoláknak szóló POCU pályázati kiírás nem akadt túl sűrűn.

De ez szerencsére változni fog az új pályázati ciklusban, mert a PEO-ban külön prioritás támogatja a szakoktatás fejlesztését, két specifikus célhoz kötődően is. 

Az első ilyen cél a oktatás rendszerszintű fejlesztésére irányul, a második az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására. 

I. A SZAKOKTATÁSI RENDSZER JAVÍTÁSA:

A szakképzést érintő közpolitikák optimizálása

A szakoktatás rendszerszintű fejlesztése kapcsán az első támogatható intézkedéscsomag egy, a szakoktatási közpolitikákra irányuló monitoring és értékelési mechanizmus fejlesztését célozza. Ezen belül a következő tevékenységeket fogják támogatni:

a mechanizmus működtetésében részt vevő helyi, megyei és regionális szereplők (szakiskolák, cégek, regionális és helyi partnerségek, tanfelügyelőségek) képzése

a szakoktatásra vonatkozó regionális, megyei és helyi szintű stratégiai tervezési dokumentumok (ITP-PRAI, ITP-PLAI, PAS) aktualizálása

a gazdasági szereplők körében végzett elemzés az egyes képesítések, kompetenciák iránti igény felmérésére 


az adatgyűjtési és adatelemzési módszertan optimizálása és alkalmazása


platform fejlesztése a szakmai gyakorlaton részt vevő diákok és a gazdasági szereplők közötti szerződések számára


A munkahelyi tanulás minőségének biztosítása

A szakoktatás rendszerszintű fejlesztéséhez kötődő második támogatható intézkedés egy olyan mechanizmus létrehozása, amelyik a munkahelyi tanulás minőségét és a tanulási eredmények elismerését biztosítja. Ezen belül a következő tevékenységeket fogják támogatni:

a mechanizmus alkalmazását szabályozó módszertan és a kapcsolódó standardok kidolgozása


a duális oktatás gyakorlati részében részt vevő gazdasági szereplők akkreditálási módszertanának kidolgozása 


a munkahelyi tanulás minőségbiztosításában és a tanulási eredmények elismerésében részt vevő szereplők (tutorok, gyakorlatvezető tanárok, kompetenciaértékelők, tanfelügyelők stb.) képzése

a szakoktatásban megszerezhető szakképesítések tanúsítási mechanizmusának javítása


a munkahelyi tanulás minőségét nyomon követő monitoring látogatások a gyakorlati oktatásban részt vevő gazgasági szereplőknél


A tanítási-tanulási-értékelési folyamatok javítása

A szakoktatáson belüli tanátási-tanulási-értékelési folyamatok fejlesztése kapcsán az alábbi intézkedéseket fogják támogatni:

a szakoktatásban dolgozó pedagógusok képzése a gazdasági szereplőknél a tantárgyak/modulok gyakorlati jellegének fejlesztése érdekében,

a szakiskolák és a gazdasági szereplők közötti partneri hálózat fenntartása (tanulmányi látogatások, tapasztalatcserék, egymástól való tanulás stb).

a szakoktatásban részt vevő vállalkozókat, menedzsereket és szakembereket célzó, pszicho-pedagógia kompetenciákat fejlesztő rövid programok

A szakoktatási kiválóság támogatása és elismerése

A PEO a szakiskolákat az oktatási kiválóság elismerésében is fogja támogatni, különösen a digitalizáció és fenntartható fejlődés terén. Ezen belül az alábbi tevékenységek lesznek támogathatók:

a szakoktatási kiválóság felismerését/elismerését támogató módszertan alkalmazásához szükséges adatgyűjtés, Kiválósági Oklevél/Tanúsítvány odaítélése a jól teljesítő szakiskoláknak,

pénzügyi támogatás a kiválóság támogatása céljából azonosított iskolák fejlesztésére,

szakképzési kiválósági központok létrehozása állami és magán kulturális szervezetek bevonásával, ritka és régi mesterségek tanítására, illetve olyan innovatív foglalkozásokhoz kötődően, amelyek esetében a kulturális és kreatív kompetenciák kulcsszerepet töltenek be.

Az szakoktatás adaptálása a munkaerőpiac dinamikájához

A PEO egy sor olyan intézkedést is támogat, ami segít hozzáigazítani a szakoktatást a munkaerőpiachoz. Ebben a témakörben az alábbi intézkedések lesznek támogathatók:

szakképzési strandardok és tanterv kidolgozása az új szakképesítésekre, illetve a régiek aktualizálása, a fenntartható fejlődést és a zöld gazdaságot támogató techológiai fejlődéseknek megfelelően (IT&C, mesterséges intelligencia, robotika, 3D nyomtatás stb.),

együttműködés a szakoktatásnak megfelelő szolgáltatásokat nyújtó felsőoktatási intézményekkel,  

a szakoktatásban dolgozó didaktikai személyzet képzése szakmai kompetenciáik frissítése érdekében, a gazdasági szereplők technológiai fejlettségének megfelelően (pl. transzverzális, vállalkozói, digitális stb. kompetenciák),

a társult tanárok képzése, a szakoktatás vonzerejét növelő ösztönzők biztosítása a gazdasági szereplők szakemberei számára,

a tanulók vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése (gyakorlati vállalkozások, vásárok, versenyek, gyakorlati vállalkozások tanúsítása stb), tanulmányi látogatások gazdasági szereplőknél,

a tanulók szakmai gyakorlatainak támogatása,

a szakmai képesítések tanúsítására irányuló vizsgák szervezési költségeinek támogatása.

A karriertanácsadási szolgáltatások fejlesztése

A szakoktatásban is fontos szerepet kap a pályaorientáció és a karriertanácsadás. Ennek fényében a PEO támogatja a karriertanácsadásban részt vevő személyzet képzését, azokat az országos tájékoztatási és tudatosító kampányokat, amelyek az oktatás fontosságára, a szakoktatási kínálatra, és az oktatásnak a személyes és szakmai fejlődésben betöltött szerepére hívják fel a figyelmet. 

Szintén az itt támogatható intézkedések közé tartozik a karrierutak kiválasztásában segítő tanácsadási szolgáltatások támogatása annak érdekében, hogy a tanulók a megfelelő információk birtokában válasszák ki a számukra vonzó, de a piaci igényeknek is megfelelő szakoktatási vagy szakképzési programot.

Nemzetközi mobilitások támogatása

A PEO a szakiskolák esetében is ösztönzi a nemzetközi mobilitást, az Erasmus+ program keretében odaítélt összeget kiegészítő pénzügyi támogatással.

Kiknek szól?

A szakoktatási rendszer fejlesztésére irányuló projektek fő célcsoportjai:

 • szakoktatási szolgáltatásokat nyújtó oktatási intézmények,
 • szakoktatásban részt vevő tanulók,
 • V-VIII. osztályos tanulók,
 • a dulális oktatásban résztvevő hallgatók,
 • a szakoktatásban dolgozó didaktikai személyzet,
 • a szakoktatás területén dolgozó nem didaktikai személyzet.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A szakoktatási rendszer fejlesztésére irányuló projekteken keresztül az alábbi program szintű output indikátorokat kell teljesíteni:

18.364

alkalmazottak száma, beleértve az önálló tevékenységet végzőket is

146.753

gyermekek és fiatalok száma


6

támogatott tájékoztató kampányok száma


9

fejlesztett / jobbá tett mechanizmusok, módszerek, procedurák, eszközök, programok, standardok száma

És 2 eredményindikátor is van:

127.785

képesítést szerzett résztvevők száma a részvételt követően


5.118

képzési oklevelet szerzők / jó gyakorlat cserén / képzésen részt vevők száma


9

elfogadott / akkreditált / használt mechanizmusok, módszertanok, procedúrák, programok, standardok száma

Mennyi pénz van minderre?

Az nyolcadik prioritás keretében a szakokatási rendszer fejlesztésére eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 157.500.000 euró - ennek kb. 96%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

II. EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS A SZAKOKTATÁSHOZ:

A szakoktatáshoz való hozzáférés elősegítése és a lemorzsolódás megelőzése

A szakoktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására és a lemorzsolódás megelőzésére a PEO a következő intézkedéseket támogatja:

szállás-, étkezési és utazási költségek támogatása hátrányos helyezetű (főként roma, fogyatékossággal élő, vidéki) tanulók számára, a hátrányos helyzetű tanulók igényeinek azonosítása, tanulóközpontú oktatás biztosítása

a szakoktatásban dolgozó didaktikai személyzet képzése az egyénre szabott oktatás elősegítése, az innovatív oktatási technikák alkalmazása érdekében, a hátrányos helyzetű / fogyatékossággal élő tanulók szükségletei szerint

kiegészítő jellegű támogatási intézkedések kiterjesztése / általánossá tétele a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók számára

Tájékoztató és tudatosító programok

A szakoktatás népszerűsítésére a PEO kétféle intézkedést is támogat: egyrészt a nagy nyilvánosságot célzó tájékoztató és tudatosító programokat, másrészt a szülőket célzó támogató, tanácsadási és nevelési programokat, melyek a szakiskolai lemorzsolódás megelőzését és csökkentését célozzák.

Felzárkóztató programok

És végül, a PEO olyan felzárkóztató programokat is támogat, amelyenek a célcsoportját a IX. osztályos tanulók képezik. A felzárkóztatás arra fog irányulni, hogy a szakoktatási ciklus elején lévő tanulók fejlesszék az olvasáshoz, matematikához és a tudományokhoz kapcsolódó kompetenciáikat.

Ennek keretében a támogatás a felzárkóztatási programok lebonyolításához szükséges körülmények megteremtésére irányul (pl. meleg ebéd a részt vevő tanulóknak, utazási támogatás, oktatási anyagok biztosítása stb).

Kiknek szól?

A szakoktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására irányuló projektek fő célcsoportjai:

 • szakoktatásban részt vevő tanulók,
 • szakoktatásban részt vevő, hátrányos helyezetű csoportokból származó (pl. fogyatékossággal élő/speciális nevelési igényű, roma, vidéki, kisvárosi stb.) tanulók,
 • szakoktatásban részt vevő IX. osztályos tanulók,
 • a szakoktatásban dolgozó didaktikai személyzet,
 • a szakoktatás területén dolgozó nem didaktikai személyzet,
 • szülők, törvényes képviselők, gyámok. 

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A szakoktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására irányuló projekteken keresztül az alábbi program szintű output indikátorokat kell teljesíteni:

52.966

gyermekek és fiatalok száma


9.335

támogatott szülők / törvényes képviselők / gyámok száma

És egy eredményindikátor is van:

36.468

az oktatási rendszerben maradó vagy magasabb képzettségi szintet elérő résztvevők száma

Mennyi pénz van minderre?

Az nyolcadik prioritás keretében a szakokatáshoz való egyenlő hozzáférés elősegítésére eső ESZA+ támogatás keretösszege 142.500.000 euró, amit teljes mértékben a kevésbé fejlett régiók kapnak (vagyis Bukarest-Ilfov ebből a körből kimarad).

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Programnak az Európai Bizottság által 2022. december 9-én elfogadott verziója alapján készült. A programdokumentumot a MIPE oldaláról töltheted le.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin