POIDS 2021-2027 UPDATE: Ha szociális szolgáltató vagy, ez érdekelni fog

Szociális szolgáltatóként és az elesetteket segítő szervezetként a következő pályázati ciklusban nem a POCU lesz a legerősebb varázsszavad, hanem egy másik titokzatos betűszó, a POIDS. Azaz teljes nevén, s szabad fordításban magyarul: a Társadalmi Befogadás és Méltóság Operatív Program.

A 2021-2027-es pályázati ciklus egyik leglátványosabb szerkezeti változása, hogy humán területen nem egyetlen nagy, mindent átölelő program lesz - mint most a POCU - hanem 3 ágazati operatív programmal is meg kell barátkoznunk.

Az oktatást és foglalkoztatást a PEO - azaz az Oktatás és Foglalkoztatás Program - fedi le, az egészségügynek is lesz saját dedikált operatív programja, és a szegénység elleni küzdelem és társadalmi befogadás is külön terepen zajlik. Ez a terep a POIDS, vagyis a Társadalmi Befogadás és Méltóság Operatív Program.

Ez a bejegyzés a Társadalmi Befogadás és Méltóság Operatív Program (POIDS) 2021. október 29-i verziója alapján készült.

Ebben a bejegyzésben ezzel az új szociális támogatási programmal ismerkedünk, hogy ha te is potenciális pályázó (szervezet, intézmény!) vagy, időben kezdj el tájékozódni és készülni, mert tudod: akinél az információ, annál az erő. 😉

Úgyhogy csapjunk is bele!

Mit és mennyiből?

A POIDS kilenc nagy támogatási prioritásra összpontosít, a tízedik a technikai segítségnyújtás, ami a program működését biztosítja.

A POIDS két EU-s pénzalapból is kap támogatást: az Európai Szociális Alapból (a FSE+ból) 2.430.052.000 eurót, az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (FEDR-ből) pedig 549.500.000 eurót. Erre még rájön a tagállami társfinanszírozás, így a POIDS teljes költségkerete várhatóan több mint 3 milliárd euróra fog rúgni.

A 9 tartalmi prioritás célcsoport vagy célközösség szerint különül el. Menjünk végig pontról pontra és közben gondolkodj azon, hogy melyik a Te területed:

Közösség által irányított helyi fejlesztés (DLRC - városi komponens)

A POIDS első prioritása a 20.000 lakos feletti városokat célozza, viszonyítási pontként megjegyzem, hogy ez a POCU 5.1 DLRC-típusú támogatási konstrukciójának a folytatása.

De mi is az a DLRC? Ez a mechanizmus olyan alulról építkező, több területet lefedő helyi fejlesztést jelent, melynek középpontjában egy helyi stratégia áll és legalább egy marginalizált közösség. A stratégiák gyakorlatba ültetését helyi akciócsoportok (GAL-ok) irányítják, amelyek pályáztatóként járnak el, és a helyi szervezetek, intézmények projektjeit támogatják. A támogatáshoz a pénz két EU-s forrásból, az Európai Szociális Alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból jön. Ha nem találkoztál még ezzel a támogatási formával, nézz rá például a SEPSI GAL honlapjára és minden világosabb lesz.

A becslések szerint a 2021-2027-es ciklusban 40 városi helyi stratégia elfogadása várható. A POIDS, a POCU-hoz hasonlóan támogatja ezeknek a stratégiáknak a kidolgozását és a stratégiákat megvalósító helyi akciócsoportok (GAL-ok) működését is. Egy érdekes újdonság, hogy az új pályázati ciklusban külön támogatják a városi és vidéki GAL-ok közötti együttműködést.

A városokat célzó DLRC-mechanizmus keretében - az adott GAL-terültetet lefedve és a GAL stratégiájának megfelelően - az alábbi projekttípusokat fogják támogatni:

 • Egészséges munkahelyek: a helyi akciócsoportok (GAL-ok) területén lakó munkavállalókat, munkaadókat és vállalkozókat célzó projektek, melyeknek az a célja, hogy biztosítsák a munkavállalók számára az egészséges munkakörnyezetet. A projektek keretében elemzéseket és képzést lehet majd megvalósítani. Mindehhez ERFA-típusú intézkedést is kell társítani: ezeknek az a lényege, hogy a vállalkozások lecseréljék a munkavállalókra veszélyt jelentő berendezéseiket.
 • Aktív és egészséges időskor: az időseknek szóló projektek, melyeknek az a célja, hogy az időskorúaknak szabadtéri mozgásos tevékenységeket, mentorálást biztosítson és finanszírozza az alacsony jövedelműek fogászati költségeit.
 • Digitális kompetenciák: gyerekeket és felnőtteket célzó digitális kompetenciafejlesztési projektek,
 • Before&after school: olyan projektek, amelyek az iskolaelhagyás által veszélyeztetett gyerekeket támogatják before school és after school típusú oktatási programokkal, illetve átképzési lehetőséget nyújtanak a veszélyeztetett fiataloknak és felnőtteknek,
 • Szociális szolgáltatások gyerekeknek: olyan szociális projektek, amelyek a gyermekek családban maradását támogatják, vagy más hátrányos helyzetű személyek szociális ellátását biztosítják,
 • Egészségügyi szolgáltatások: olyan projektek, amelyek egészségügyi szolgáltatásra, az egészség fontosságának tudatosítására és különböző egészségügyi problémák megelőzésére irányulnak,  
 • Egészség a mélyszegénységben élőknek: olyan projektek, melyek keretében a marginalizált személyeknek, különösen romáknak biztosítanak hozzáférést az egészségügyi szolgáltatásokhoz és az egészségügyi neveléshez,

A fenti intézkedéseket az Európai Szociális Alap támogatja, de a mechanizmus részét képezik az infrastrukturális beruházások is, amihez az Európai Regionális Fejlesztési Alapból jön a pénz.

Ilyen ERFA-típusú beruházások lesznek az oktatási és szociális infrastruktúra fejlesztésére irányuló intézkedések, de azok is, amelyek a helyi kulturális, természeti és turisztikai örökség értékesítéséhez szükséges infrastruktúrafejlesztést valósítják meg.

Közösség által irányított helyi fejlesztés (DLRC - vidéki komponens)

A második prioritás a DLRC-mechanizmus vidéki komponense. 

Ennek a komponensnek a középpontjában a vidéken tapasztalható gyermekszegénység csökkentése lesz. Így a vidéki helyi akciócsoportok a stratégiáik megvalósítására az Európai Szociális Alapból is kapnak támogatást: ezúttal kiemelten a vidéken élő gyerekek helyzetének a javítására.

A POIDS ennek érdekében a következő intézkedéseket fogja támogatni:

 • Alkotótáborok és sporttáborok vidéki gyerekeknek (ehhez infrastrukturális fejlesztés is társul: az iskolai táborhelyek felújítása)
 • A külföldön dolgozó szülők gyerekeinek támogatása többféleképpen is: iskola utáni és felzárkóztató tevékenységekkel, pszicho-szociális tanácsadással, pályaorientációval, közvetlenül az iskolák támogatásával, hogy ezek különféle célzott oktatási programokat valósítsanak meg, valamint az érintett családoknak szóló támogatással.

A társadalmi méltósághoz való jog védelme

A harmadik prioritás egy sajátos problémát orvosolna: a szociális lakások hiányát, hiszen ez az űr további szociális egyenlőtlenségeket és kirekesztést szül.

Így ez a prioritás szociális lakások felújítását és építését fogja támogatni, a pályázók köre ennek megfelelően kimerül a városi helyi önkormányzatokban.

A programdokumentum előző verziójában szó volt arról, hogy itt más jellegű infrastruktúrafejlesztést is támogatnak, olyanokat, amelyek különféle társadalmi csoportok - például a veteránok és a zsidó közösség - társadalmi méltóságát erősítené, de ezek a részek innen kikerültek.

Az alapvető szociális szolgáltatásokat nélkülöző vidéki közösségek támogatása

A negyedik prioritás fókuszpontja a szociális szolgáltatások helyi szintű fejlesztése, valamint az egészségügyi rendszer és az oktatási rendszer együttműködésének megerősítése.

A fejlesztési irányok a következők:

 • a vidéki települések támogatása igényfelmérések készítésében és a szociális szolgáltatások fejlesztésére vonatozó helyi stratégiák kidolgozásában,
 • szociális szolgáltatások fejlesztése a vidéki településeken, a közösségi modell szerint - akik pályázhatnak: akkreditált szociális szolgáltatók, helyi önkormányzatokkal együttműködve,
 • a helyi önkormányzatok támogatása abban, hogy az informális települések jogi státuszát rendezzék - akik pályázhatnak: helyi önkormánzyzatok, partnerségben a területen jártas civil szervezetekkel,
 • a vidéken dolgozó szociális szakemberek szakmai továbbképzéshez való hozzáférésének a támogatása.

A szegénység által veszélyeztetett és kirekesztett gyerekek és többi gyerek közötti különbségek megszüntetése

Az ötödik prioritás egyrészt a hátrányos helyzetű gyerekeket, és velük összefüggésben a nehéz helyzetben lévő, főként a gyerekeiket egyedül nevelő édesanyákat támogatja before és after school utalványokkal, a gyerek hétvégi tevékenységét támogató utalványokkal, az egyedülálló anyák elhelyezkedését segítő átképzési programokkal.

Másrészt ez a prioritás több olyan intézkedést is tartalmaz, melynek az a célja, hogy a javítsa a gyerekek és fiatalok hozzáférést a lakhelyükhöz közeli, minőségi közösségi szolgáltatásokhoz - az alábbiak szerint:

 • viselkedési zavaros, 10-18 éves gyerekeket célzó 8 regionális központ létrehozása, pilot jelleggel - akik pályázhatnak: akkreditált szociális szolgáltatók, önállóan, vagy helyi önkormányzatokkal együttműködésben,
 • szegény családból származó városi gyerekek táboroztatása - akik pályázhatnak: civil szervezetek, önállóan, vagy más releváns szervezetekkel (pl. helyi önkormányzatokkal) együttműködésben, 
 • a veszélyeztetett gyerekek társadalmi beillesztése sporttevékenységekkel és kulturális tevékenységekkel - akik pályázhatnak: civil szervezetek, önállóan, vagy akkreditált szociális szolgáltatókkal együttműködésben,
 • a gyermekvédelmi rendszerből származó 18-26 éves fiatalok támogatása integrált szolgáltatásokkal, köztük tanácsadással, pályaorientációval, önálló életvitelhez szükséges készségek fejlesztésével, lakástámogatással - akik pályázhatnak: akkreditált szociális szolgáltatók, önállóan vagy releváns civil szervezetekkel és helyi önkormányzatokkal együttműködésben,
 • közösségi szolgáltatások a gyerekeknek és családjaiknak, a családtól való elválasztás megelőzésére - akik pályázhatnak: akkreditált szociális szolgáltatók, önállóan vagy helyi önkormányzatokkal együttműködésben, 
 • pénzügyi támogatás monoparentális családoknak, a gyereküket egyedül nevelő szülők munkaerőpiaci integrációja érdekében,
 • a gyerekeket és családjaikat célzó szociális szolgáltatásokat nyújtó szakemberek továbbképzésének támogatása - akik pályázhatnak: civil szervezetek, szociális szolgáltatók, stb. 

Az ötödik prioritáshoz is tartozik ERFA-jellegű beruházás: ennek keretében alakítják ki az infrastrukturális keretet a viselkedési zavaros gyerekeket célzó 8 regionális központ működéséhez, kialakítanak legalább 24 sportközpontot (régiónként legalább hármat), és ugyanitt teremtik meg az infrastruktúrát a közösségi szolgáltatások működtetéséhez. 

Időskorúakat támogató szolgáltatások

Az időskorúakat célzó, hatodik prioritásnak három irányvonala van:

 • otthoni idősgondozási szolgáltatások városon élő, hátrányos helyzetű időkorúak számára - akik pályázhatnak: akkreditált szociális szolgáltatók, önállóan vagy helyi önkormányzatokkal együttműködve, 
 • senior közösségek kialakítása, azaz szociális lakóhelyek biztosítása lakásproblémával szembesülő idősek számára - akik pályázhatnak: akkreditált szociális szolgáltatók, önállóan vagy helyi önkormányzatokkal együttműködve, 
 • az időskorúakkal dolgozó szociális szakemberek továbbképzésének támogatása - akik pályázhatnak: civil szervezetek, szociális szolgáltatók stb.

Ennél a prioritásnál az infrastruktúrafejlesztés a lakhatási intézkedésekhez kapcsolódik. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból maximum 6 fős kapacitású házak építését támogatják, ahol az anyagi gondokkal küzdő, városon lakó időskorúak egyénenként maximum 5 évig tartó elszállásolása válik lehetővé.

A fogyatékossággal élők támogatása

A POIDS következő kiemelt célcsoportja a fogyatékossággal élő személyek, ők a célcsoportja a hetedik prioritásnak, a következő intézkedésekkel:

 • a fogyatékossággal élők munkaerőpiaci integrációját segítő integrált csomag biztosítása, benne például médiakampánnyal, tájékoztatással, a potenciális alkalmazók és az elhelyezkedni akarók azonosításával, szakértői csapat által végezett szakmai és szociális képességfelméréssel, a fogyatékossággal élők családjait célzó tanácsadással, munkahelyi gyakorlat szervezésével és az alkalmazást megelőző és követő különféle kiegészítő szolgáltatásokkal,
 • a fogyatékossággal élő személyek támogatása a döntéshozásban, megyénként legalább egy kétfős (jogászból és tanácsadóból / facilitátorból vagy más szakértőből álló) szakértői csapat segítségével,
 • gondozó és rehabilitációs célú szogáltatások fejlesztése fogyatékossággal élő gyerekeknek, képzések szervezése fogyatékossággal élő gyerekek szüleinek,
 • megyei szintű, szociális asszisztensből, fizio-kinetoterapeutából, szakorvosból, pszichológusból és sofőrből álló mobil csapatok létrehozása és működtetése (a Dolj megyében sikeresen megvalósított mintaprojekt alapján),
 • az intézményi rendszerből kikerülő és az önálló életmódot választó fogyatékossággal élőket támogató szociális szolgáltatások fejlesztése,
 • fogyatékossággal élőket célzó szolgáltatások fejlesztése respiro típusú központok keretében,
 • a személyi gondozókat felkészítő APP (Asistent Personal Profesionist) képzések támogatása,
 • fogyatékossággal élő személyekkel dolgozó szakemberek képzése.

Ezekhez az intézkedésekhez is tartozik infrastruktúrafejlesztés, vagyis: 

 • a fogyatékossággal élő gyerekeket célzó rehabilitációs központok felújítása és felszerelése,
 • mozgást segítő eszközök és felszerelések beszerzése a fogyatékossággal élők számára,
 • a rehabilitációs mobilcsapatok működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása,
 • az intézményi rendszert elhagyó fogyatékossággal élőket célzó nappali ellátó / rehabilitációs központok felújítása és felszerelése,
 • a fogyatékossággal élőket és családjaikat támogató respiro típusú központok felújítása / vásárlása / építése.

Más veszélyeztetett csoportok támogatása

A nyolcadik prioritás több veszélyeztetett csoportot is céloz. Így például:

 • a migránsokat, külön a felnőtteket és külön a gyerekeket támogató integrált szolgáltatáscsomagokon keresztül,  
 • az embercsempészet és a családon belüli erőszak áldozatait, szálláshely biztosításával, pszichológiai, szakmai, jogi tanácsadással, az alapszükségleteik kielégítéséhez szükséges anyagi támogatással, valamint a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő intézkedésekkel,
 • az alkohol- és drogfüggőket, orvosi, pszichológiai, jogi, szociális tanácsadással, a visszaesést megelőző intézkedésekkel, speciális terápiás tevékenységekkel,
 • a börtönből szabaduló személyeket, alapvető szociális szolgáltatásokkal, tanácsadással, a társadalomba való visszaillesztést támogató intézkedésekkel,
 • a hajléktalanokat, tanácsadással, szociális és egészségügyi ellátással, utcai szolgáltatásokkal, munkaerőpiaci beilleszkedést segítő szolgáltatásokkal stb, 

Ez a tengely is támogatja a szakemberek képzését, ezúttal azokét, akik a veszélyeztetett személyekkel dolgoznak.

És van itt is infrastrukturális elem: védett otthonok kialakítása a családon belüli erőszak és az embercsempészet áldozatainak, illetve a migránsokat befogadó átmeneti szálláshelyek és integrációs központok kialakítása, meglévő épületek felújításával és felszerelésével.

Rászoruló személyek támogatása

És végül a kilencedik prioritás a súlyos anyagi nélkülözésben élőket segítené meleg étel biztosításával, élelmiszercsomagokkal, gyerekeknek járó "újszülött" és "iskolakezdő" utalványokkal, de helyet kap itt a szociális szolgáltatások feltérképezése 41 megyében és a főváros 6 kerületében külön-külön, és az adatok alapján tájékoztató kiadványok készítése, amelyeket az utalványokkal együtt postáznának a kedvezményezetteknek.


100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin