2021-2027: Hogyan támogatja a POEO a munkaerőpiac és az oktatás összehangolását?

Ugye, nem lep meg túlságosan, ha azt mondom, hogy az új pályázati ciklus oktatási és foglalkoztatási operatív programja - a POEO - az igényfelmérési részben többek között továbbra is nehezményezi, hogy az oktatás és a munkaerőpiac összehangolása jelenleg is csapnivaló? 

És ha már csapnivaló, erre az áldatlan állapotra a POEO egy komplett komponenssel válaszol, amely az oktatási eredmények és a munkaerőpiaci igények összefésüléséről szól. Pontosabban azoknak az intézkedéseknek a támogatásáról, amelyekkel a hiányzó összhang megteremthető.

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről is megvizsgáljuk, pontosan milyen témákat fog támogatni a POEO a 2021-2027-es pályázati ciklusban. Az előző részekben az első három prioritás volt a téma, ezúttal azt nézzük meg, milyen támogatási lehetőségeket ígér ez a program az oktatás és a munkaerőpiac összehangolására nézve:

1. Az informális és nem formális tanulás elismerése

Az informális és nem formális tanulás eredményeinek az érvényesítése azért fontos, mert új készségeket nem csak az iskolafalak között lehet szerezni, hanem máshol is. Például nem strukturált formában - azaz nonformálisan - és természetes módon, szabadidős tevékenységek keretében, a mindennapi élet tevékenységei során - azaz informálisan.

Az így szerzett új készségek rendkívül hasznosak lehetnek a munkaerőpiacon - viszont valahogyan láthová kell tenni őket. 

Erre való az a folyamat, ami úgy nevezünk, hogy az informális és nem formális tanulás eredményeinek az érvényesítése - és amelyik rögtön a legelső a POEO negyedik prioritása keretében támogatható témák közül.

Ebben a témában a POEO egy hatékony, informális és nem formális tanuláselismerést szolgáló rendszer felállítását fogja támogatni a közoktatásban és a felsőoktatásban egyaránt.

2. Minőségbiztosítás az oktatásban

A negyedik prioritás az oktatás minőségének a javítását a munkaerőpiac és a társadalom dinamikájához viszonyítva közelíti meg, a támogatás pedig a következő intézkedésekre terjed ki:

az oktatás minőségét mérő standardok kidolgozása / felülvizsgálata

a nemzeti alaptanterv (curriculum național) felülvizsgálata / fejlesztése

a kompetenciaigény előrejelzését szolgáló rendszer aktualizálása / fejlesztése

a pedagógusok képzése, mobilitás és tapasztalatcsere, főként a STEAM tantárgyak esetében

a középfokú- és felsőoktatásból kikerülők pályakövetési rendszerének aktualizálása / fejlesztése 

a közoktatási szolgáltatások minőségének nyomon követése és értékelése

3. Hozzáférés és aktív részvétel az oktatásban

Az oktatásban való aktív részvétel támogatásán túl ennek a témakörnek az a lényege, hogy a tanulók és a hallgatók informáltan hozhassák meg az oktatással kapcsolatos döntéseiket.

Ennek megfelelően a kapcsolódó támogatható intézkedések elsősorban a pályaorientációs szolgáltatások, illetve a choaching és mentorálás körül mozognak, az alábbiak szerint:

a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központok, a pályaorientációs központok, az iskolákban működő tanácsadó irodák pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatásainak fejlesztése és kiterjesztése, a szükséges emberi és anyagi erőforrások biztosításával,

pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatások nyújtása, valamint az alumni hálózatok bevonása a friss végzősök munkaerőpiaci integrációja és a diplomás pályakövetés segítése érdekében - az munkaadókkal, szociális partnerekkel és civil szervezetekkel együttműködésben,

tapasztalatcsere és one-on-one mentorálás végzősökkel,

a tanulókat és családjaikat célzó tájékoztatási, tanácsadási, coaching és pályaorientációs szolgáltatások fejlesztése és nyújtása, amelyek segítenek felismerni a tanulók érdeklődési körét és kompetenciáit, a lehetséges és releváns továbbtanulási- és karrierutakat.

4. Kulcskompetenciák fejlesztése

A negyedik prioritás keretében olyan intézkedéseket is fognak támogatni, amelyek segítenek rugalmasabbá és változatosabbá tenni a tanulók kulcskompetenciáit fejlesztő programokat. Így például támogathatók lesznek a következők:

választható tantárgyak (curriculum la decizia școlii) fejlesztése / felülvizsgálata / változatossá tétele, a tanulók és szülők bevonásával, az iskolák és a vállalkozói szféra, illetve releváns szervezetek közötti partnerség keretében,

a STEM innováció területéhez kötődő versenyek támogatása a problémamegoldó kompetenciák fejlesztése érdekében,

a funkcionális analfabetizmust megelőző és csökkentő országos program megvalósítása, az ISCED 0-3 szintű tanulók funkcionális alfabetizálását célzó integrált rendszer pilotálása, beleértve a tanszemélyzet képzését is,

együttműködési programok helyi vállalkozókkal és helyi intézményekkel, mint pl. múzeumok, kultúrális intézmények, sportklubok, a változatos tanulási környezet biztosítása érdekében,

a tanulók kompetenciáinak - különösen a digitális és vállalkozói kompetenciák - fejlesztéséhez és értékeléséhez szükséges támogatás biztosítása (oktatási és képzési anyagok, oktatási szoftverek, felszerelések, teleiskola rendszer, nyílt távoktatáshoz szükséges felszerelések stb), 

az oktatásban dolgozó személyzet szakmai továbbképzése (mentorálás keretében is), tanulási közösségek fejlesztése.

5. A munkaerőpiachoz illeszkedő minőségi felsőoktatási programok fejlesztése

A munkaerőpiac követelményeit követő felsőoktatási programok fejlesztése kapcsán az alábbi intézkedések lesznek támogathatók:

vállalkozói kompetenciákat fejlesztő programok (szimulált vállalkozások, vásárok, vállalkozói programok a piaci igényeknek és a hallgatók igényeinek megfelelően, stb),

partnerségek kialakítása potenciális munkaadókkal: működőképes gyakornoki rendszer kiépítése, internship programok az ISCED 4-7 szintű hallgatóknak,

a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának a támogatása, beleértve a szocio-emocionális kompetenciák fejlesztésére való ösztönzést is,

a felsőoktatásból kikerülő diplomás pályakezdők alkalmazhatóságának támogatása olyan elemzésekkel, amelyek segítenek azonosítani az oktatási kínálat fejlesztését megalapozó horizontális igényeket (pl. mesterséges intelligencia, digitalizáció, big data stb).

6. Felsőoktatási programok fejlesztése a gazdasági szereplők kérésére

A felsőoktatás és a munkaerőpiac összehangolása kapcsán olyan intézkedések is támogathatók lesznek, amelyek a felsőoktatási kínálat érdemi tartalmára vonatkoznak, így például:

alapképzési, magiszteri és doktori programok fejlesztése a gazdasági szereplőkkel együttműködésben,

interdiszciplináris doktori programok fejlesztése a munkaerőpiac szempontjából releváns területeken,

a kiválóság támogatása: doktori és posztdoktori ösztöndíjak az intelligens specializációs területeken,

nyílt, online kurzusok fejlesztése, e-learning platformok a munkaerőpiacon kért kompetenciák fejlesztésére, blended típusú kurzusok digitalizálása,

szakmai továbbképzés / gyakorlati képzés az újonnan fejlesztett kurzusokat/szemináriumokat vezető oktatók számára.

7. A felsőoktatás nemzetköziesítése

A felsőoktatás fejlesztésének a támogatása kiterjed a nemzetköziesítésre is, és olyan intézkedéseket fed le, mint: 

a külföldi hallgatók vonzása, különösen azokon a területeken, ahol Románia szakemberhiánnyal küzd

a tanulási és tanítási folyamatok javítását célzó, új, inkluzív megközelítések kidolgozása

idegennyelvi központok létrehozása nemzetközi szervekkel együttműködve, idegen nyelvi oktatási programok fejlesztése

támogatási programok olyan egyetemeknek, amelyek európai egyetemi hálózatok tagjai vagy ezekhez csatlakoznának

joint degree, double degree és más közös tanulmányi programok fejlesztése külföldi felsőoktatási intézményekkel együttműködve

8. Erasmus+ típusú nemzetközi mobilitások támogatása

És végül a POEO ösztönzi az Erasmus+ típusú nemzetközi mobilitást is, az Erasmus+ program keretében odaítélt összeget kiegészítő pénzügyi támogatással.

Kiknek szól?

A POEO negyedik prioritásához kapcsolódó projektek fő célcsoportjai:

  • oktatási intézmények és egyéb kapcsolódó intézmények,
  • felsőoktatási intézmények,
  • az oktatási rendszer kezeléséért felelős központi, regionális és helyi intézmények,
  • ISCED 1-8 szintű tanulók és hallgatók, posztdoktori hallgatók,
  • tanszemélyzet,
  • az oktatás területén dolgozó személyzet,
  • szülők / törvényes képviselők / gyámok.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A negyedik prioritáshoz kapcsolódó projekteknek az lesz a lényege, hogy az oktatási eredményeit hozzáigazítsák a munkaerőpiac igényeihez és követelményeihez. Ennek megfelelően program szinten 5 output indikátor van (egy részükhöz még nincs célérték rendelve):

5

kidolgozott / feljavított mechanizmusok, módszertanok, procedúrák, programok, standardok száma

35.000

ERASMUS+ mobilitásban való részvételben támgatott tanulók és hallgatók száma

150.000

az ISCED 1-4 szintű oktatásba beiratkozott támogatott résztvevők száma


(?)

támogatott tanszemélyzet száma9.780

az ISCED 5-8 szintű oktatásba beiratkozott támogatott résztvevők száma


És 2 eredményindikátor is van:

5

elfogadott / akkreditált / használt mechanizmusok, módszertanok, procedúrák, programok, standardok száma

(?)

jobb eredményeket elérő támogatottak száma a támogatás végén


Mennyi pénz van minderre?

A negyedik prioritásra eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 300.000.000 euró - ennek kb. 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

Mi az, amit még nem tudunk?

Egy programdokumentum mindig a stratégiai-tartalmi-pénzügyi kereteket adja meg, de ebből a hajszálpontos részletek nem olvashatók ki. 

Ennyi információból nem tudjuk még, hogy minden, ami fent olvasható, hogyan változik át konkrét pályázati kiírássá. Mi az, amire nyílt versenyben lehet lepályázni, és mi az, amiből non-kompetitív kiírás lesz? Nem tudjuk azt sem, hogy egy-egy kiírás milyen szeleteit fedi le a támogatható tevékenységtípusoknak, milyen értékű és léptékű projektekkel lehet, illetve kell majd pályázni.

Nem tudjuk azt sem, hogy mik lesznek a POEO általános szabályai.

Sőt, az se látszik teljesen egyértelműen (bár részben kikövetkeztethető), hogy az oktatás és a munkaerőpiac összehangolását támogató kiírások keretében pontosan milyen típusú szervezetek pályázhatnak majd és milyen jogosultsági feltételek mellett.

Mindehhez szükség lesz egy általános POEO útmutatóra és az egyes pályázati kiírásokra is.

Ezekre még várnunk kell, de addig is - ha érdekelnek az oktatás és a munkaerőpiac összehangolására szánt támogatások - figyeld a fejleményeket, hogy a témába vágó pályázati kiírások ne érjenek felkészületlenül!

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (POEO) 2022. januári verziója alapján készült. A programdokumentum változásait a MIPE oldalán követheted.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin