2021-2027: Hogyan támogatja a POEO a szakoktatást?

Mire ezt a bejegyzést elolvasod, garantáltan lesz legalább három ötleted arra, hogy a szakiskola, amit vezetsz, vagy ahol dolgozol, mire tudna pályázni a 2021-2027-es ciklusban. 

Ez a bejegyzés egy cikksorozat része, amelyben közelebbről megnézzük, hogy pontosan milyen témákat fog támogatni a POEO (vagyis az új oktatási és foglalkoztatási operatív program). A sorozat előző részeiben kiveséztünk négy nagy témakört, ezúttal arról lesz szó, hogy milyen támogatásokra számíthatunk a szakoktatás fejlesztése terén. 

Az elmúlt években a szakiskolák pályázati élete többnyire az Erasmus+ és a ROSE körül mozgott, direkt szakiskoláknak szóló POCU pályázati kiírás nem akadt túl sűrűn.

De ez szerencsére változni fog az új pályázati ciklusban, mert a POEO-ban külön prioritás a szakoktatás fejlesztése. Mi több, a POEO két különböző specifikus céljához is fognak kapcsolódni szakoktatási pályázati kiírások. 

Az első ilyen cél a oktatás rendszerszintű fejlesztésére irányul, a második az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására. A szakoktatás fejlesztésére vonatkozóan mindkét specifikus célhoz külön támogatható tevékenységek, külön indikátorok tartoznak és mindkettőnek külön költségkerete is van. 

De nézzük szerre mindkettőt, közben jegyzetelhetsz is: 

I. A SZAKOKTATÁSI RENDSZER JAVÍTÁSA:

A szakképzést érintő közpolitikák optimizálása

A szakoktatás rendszerszintű fejlesztése kapcsán az első támohatható intézkedéscsomag egy, a szakoktatási közpolitikákra irányuló monitoring és értékelési mechanizmus fejlesztését célozza. Ezen belül a következő tevékenységeket fogják támogatni:

a mechanizmus működtetésében részt vevő szereplők (szakiskolák, cégek, regionális és helyi partnerségek, tanfelügyelőségek) képzése

a szakoktatási kínálat és a munkaerőpiac összehangolását szolgáló rendszerszintű folyamatok optimizálása


platform fejlesztése a szakmai gyakorlaton részt vevő diákok és a gazdasági szereplők közötti szerződések számára


A munkaalapú tanulás (WBL) minőségének biztosítása

A szakoktatás rendszerszintű fejlesztéséhez kötődő második támogatható intézkedés egy olyan mechanizmus létrehozása, amelyik a munkaalapú tanulás (WBL) minőségét és a tanulási eredmények elismerését biztosítja. Ezen belül a következő tevékenységeket fogják támogatni:

a mechanizmus alkalmazását szabályozó módszertan és a kapcsolódó standardok kidolgozása


a duális oktatás gyakorlati részében részt vevő gazdasági szereplők akkreditálási módszertanának kidolgozása 

a munkaalapú tanulás minőségbiztosításában részt vevő szereplők (tutorok, gyakorlatvezető tanárok, kompetenciaértékelők, tanfelügyelők stb.) képzése

a szakoktatásban megszerezhető szakképesítések tanúsítási mechanizmusának fejlesztése


monitoring látogatások a gyakorlati oktatásban részt vevő gazgasági szereplőknél


A tanítási-tanulási-értékelési folyamatok javítása

A szakoktatáson belüli tanátási-tanulási-értékelési folyamatok fejlesztése kapcsán az alábbi intézkedéseket fogják támogatni:

a szakoktatásban dolgozó pedagógusok képzése a gazdasági szereplőknél a tantárgyak/modulok gyakorlati jellegének fejlesztése érdekében,

a szakiskolák és a gazdasági szereplők közötti partneri hálózat fenntartása (tanulmányi látogatások, tapasztalatcserék, egymástól való tanulás stb).

A szakoktatási kiválóság támogatása és elismerése

A POEO a szakiskolákat az oktatási kiválóság elismerésében is fogja támogatni. Ezen belül az alábbi tevékenységek lesznek támogathatók:

a szakoktatási kiválóság felismerését/elismerését támogató módszertan alkalmazásához szükséges adatgyűjtés, Kiválósági Oklevél/Tanúsítvány odaítélése a jól teljesítő szakiskoláknak,

grant típusú program a kiválóság támogatása céljából azonosított iskolák fejlesztésére,

szakképzési kiválósági központok létrehozása állami és magán kulturális szervezetek bevonásával, ritka és régi mesterségek tanítására, illetve olyan innovatív foglalkozásokhoz kötődően, amelyek esetében a kulturális és kreatív kompetenciák kulcsszerepet töltenek be,

Az szakoktatás adaptálása a munkaerőpiac dinamikájához

A POEO egy sor olyan intézkedést is támogat, ami segít hozzáigazítani a szakoktatást a munkaerőpiachoz. Ebben a témakörben az alábbi intézkedések lesznek támogathatók:

a kompetenciaigény előrejelzésére irányuló mechanizmus fejlesztése és alkalmazása a gazdasági szereplők körében végzett felmérések segítégével,

a szakoktatást érintő regionális, megyei és helyi szintű stratégiai tervezési dokumentumok (PRAI, PLAI, PAS) aktualizálása,

szakképzési strandardok és tanterv kidolgozása az új szakképesítésekre, illetve a régiek aktualizálása, a fenntartható fejlődést és a zöld gazdaságot támogató techológiai fejlődéseknek megfelelően (IT&C, mesterséges intelligencia, robotika, 3D nyomtatás),

együttműködés a szakoktatásnak megfelelő szolgáltatásokat nyújtó felsőoktatási intézményekkel,  

a szakoktatásban dolgozó pedagógusok képzése a szakmai kompetenciáik felfrissítése érdekében, a gazdasági szereplők technológiai fejlettségének megfelelően (a képezések transzverzális kompetenciákat is érintenek majd, különösen a vállalkozói és digitális kompetenciákat),

a társult tanárok képzése (metodikai és szakdidaktikai képzési modulok a gazdasági szereplők szakembereinek),

a tanulók vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése (gyakorlati vállalkozások, vásárok, versenyek, gyakorlati vállalkozások tanúsítása stb), tanulmányi látogatások gazdasági szereplőknél,

szakmai gyakorlatok támogatása a tanulók szakmai kompetenciáinak fejlesztése érdekében (a tanulók munkahelyi tanulásának megszervezéséhez kötődő költségek támogatása),

a szakmai képesítések igazolására irányuló vizsgák szervezési költségeinek támogatása.

A karriertanácsadási szolgáltatások fejlesztése

A szakoktatásban is fontos szerepet kap a pályaorientáció és a karriertanácsadás. Ennek fényében a POEO támogatja a tanácsadási szolgáltatások fejlesztését, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók kellően informálva válasszák ki a számukra vonzó, ugyanakkor a piaci igényeknek megfelelő oktatási vagy képzési programot. Ugyancsak a támogatható intézkedések közé tartozik a karrierutak kiválasztásában segítő karriertanácsadási szolgáltatások támogatása.

Nemzetközi mobilitások támogatása

A POEO a szakiskolák esetében is ösztönzi a nemzetközi mobilitást, az Erasmus+ program keretében odaítélt összeget kiegészítő pénzügyi támogatással.

Kiknek szól?

A szakoktatási rendszer fejlesztésére irányuló projektek fő célcsoportjai:

 • szakoktatási szolgáltatásokat nyújtó oktatási intézmények,
 • szakoktatásban részt vevő tanulók,
 • V-VIII. osztályos tanulók,
 • a dulális oktatásban résztvevő hallgatók,
 • a szakoktatásban dolgozó tanszemélyzet,
 • a szakoktatás területén dolgozó személyzet.

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A szakoktatási rendszer fejlesztésére irányuló projekteken keresztül az alábbi program szintű output indikátorokat kell teljesíteni:

34

kidolgozott / feljavított mechanizmusok, módszertanok, procedúrák, programok, standardok száma

40.000

az ISCED 3-4 szintű oktatásba beiratkozott támogatott résztvevők száma


5.000

támogatott tanszemélyzet száma(?)

a szakoktatásban dolgozó szeméyzet (nem tanszemélyzet) száma


10.000

Erasmus+ mobilitásokban részt vevő támogatott tanulók és hallgatók száma


5.000

Erasmus+ mobilitásokban részt vevő támogatott személyzet száma


És 2 eredményindikátor is van:

34

elfogadott / akkreditált / használt mechanizmusok, módszertanok, procedúrák, programok, standardok száma

38.000

képesítést/oklevelet szerzett támogatottak száma a támogatás végén


Mennyi pénz van minderre?

Az ötödik prioritás keretében a szakokatási rendszer fejlesztésére eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 157.500.000 euró - ennek kb. 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják (vagyis az összes régió, leszámítva Bukarest-Ilfovot), a maradékot Bukarest-Ilfov (az egyetlen, amelyik Romániában fejlettebb régiónak számít).

II. EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS A SZAKOKTATÁSHOZ:

A szakoktatáshoz való hozzáférés elősegítése és a lemorzsolódás megelőzése

A szakoktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására és a lemorzsolódás megelőzésére a POEO a következő intézkedéseket támogatja:

szállás-, étkezési és utazási költségek támogatása hátrányos helyezetű (főként roma, fogyatékossággal élő, vidéki) tanulók számára, a hátrányos helyzetű tanulók igényeinek azonosítása, tanulóközpontú oktatás biztosítása

a szakoktatásban dolgozó tanszemélyzet képzése az egyénre szabott oktatás elősegítése, illetve az innovatív oktatási technikák alkalmazása érdekében, a hátrányos helyzetű / fogyatékossággal élő tanulók szükségleteinek megfelelően

kiegészítő jellegű támogatási intézkedések kiterjesztése / általánossá tétele a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók számára

Tájékoztató és tudatosító programok

A szakoktatás népszerűsítésére a POEO többféle intézkedést is támogat: a nagy nyilvánosságot célzó tájékoztató és tudatosító programokat, de a szülőket célzó támogató, tanácsadási és nevelési programokat. Külön kiemelt intézkedés egy országos lefedettségű tájékoztató-tudatosító kampány a szakoktatás nyújtotta lehetőségekről, melynek két nagy célközönsége is van:

 • a szakoktatásban részt vevő szereplők (tanulók, tanárok, szülők stb): esetükben az a fő üzenet, hogy a szakoktatási rendszert meg kell nyitni a hátrányos helyzetű csoportok előtt és a veszélyeztetett tanulókat segítő kiegészítő jellegű támogatási intézkedéseket ki kell terjeszteni.
 • a társadalom egésze: esetükben a fő üzenet az oktatás fontossága köré épül, hangsúlyozva ennek szerepét az egyén személyes, szakmai, térsadalmi és gazdasági fejlődésében.

Felzárkóztató programok

És végül, a POEO olyan felzárkóztató programokat is támogat, amelyenek a célcsoportját a IX. osztályos tanulók képezik. A felzárkóztatás arra fog irányulni, hogy a szakoktatási ciklus elején lévő tanulók fejlesszék az olvasáshoz, matematikához és a tudományokhoz kapcsolódó kompetenciáikat.

Ennek keretében a támogatás a felzárkóztatási programok lebonyolításához szükséges körülmények megteremtésére irányul (pl. meleg ebéd a részt vevő tanulóknak, utazási támogatás, oktatási anyagok biztosítása stb).

Kiknek szól?

A szakoktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására irányuló projektek fő célcsoportjai:

 • szakoktatásban részt vevő tanulók,
 • szakoktatásban részt vevő, hátrányos helyezetű csoportokból származó (pl. fogyatékossággal élő/speciális nevelési igényű, roma, vidéki, kisvárosi stb.) tanulók,
 • szakoktatásban részt vevő IX. osztályos tanulók,
 • a szakoktatásban dolgozó tanszemélyzet,
 • a szakoktatás területén dolgozó személyzet,
 • szülők, törvényes képviselők, gyámok. 

Milyen program szintű eredményeket kell felmutatni?

A szakoktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítására irányuló projekteken keresztül az alábbi program szintű output indikátorokat kell teljesíteni:

181.000

ISCED 3-4 szintű oktatásba beiratkozott támogatott résztvevők száma

1800

támogatott szülők / törvényes képviselők / gyámok száma


(?)

támogatott tanszemélyzet száma(?)

a szakoktatásban dolgozó támogatott személyzet száma


És egy eredményindikátor is van:

(?)

jobb eredményeket elérő oktatási intézmények száma

Mennyi pénz van minderre?

Az ötödik prioritás keretében a szakokatáshoz való egyenlő hozzáférés elősegítésére eső ESZA+ támogatás teljes keretösszege 142.500.000 euró - ennek a 90%-át a kevésbé fejlett régiók kapják, a maradékot Bukarest-Ilfov.

Mi az, amit még nem tudunk?

Egy programdokumentum mindig a stratégiai-tartalmi-pénzügyi kereteket adja meg, de ebből a hajszálpontos részletek nem olvashatók ki. 

Ennyi információból nem tudjuk még, hogy minden, ami fent olvasható, hogyan változik át konkrét pályázati kiírássá: mi az, amire nyílt versenyben lehet lepályázni, és mi az, amiből non-kompetitív kiírás lesz. Nem tudjuk azt sem, hogy egy-egy kiírás milyen szeleteit fedi le a támogatható tevékenységtípusoknak, milyen értékű és léptékű projektekkel lehet, illetve kell majd pályázni.

Nem tudjuk azt sem, hogy mik lesznek a POEO általános szabályai.

Sőt, az se látszik teljesen egyértelműen (bár részben kikövetkeztethető), hogy a szakoktatást támogató kiírások keretében pontosan milyen típusú szervezetek pályázhatnak majd és milyen jogosultsági feltételek mellett.

Mindehhez szükség lesz egy általános POEO útmutatóra és az egyes pályázati kiírásokra is.

Ezekre még várnunk kell, de addig is - ha érdekelnek a szakoktatás fejlesztésére szánt támogatások - figyeld a fejleményeket, hogy a témába vágó pályázati kiírások ne érjenek felkészületlenül! 

Ez a bejegyzés az Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program (POEO) 2022. januári verziója alapján készült. A programdokumentum változásait a MIPE oldalán követheted.

100+ oldalnyi azonnal alkalmazható projekttervezési és pályázatírási technika, konkrét példa és jótanács

ajándék magazin