PEO: szakmai gyakorlat szakoktatásban részt vevő tanulóknak

A szakoktatásban és duális oktatásban részt vevő tanulók szakmai gyakorlatát támogató PEO kiírás munkaverziója szerint a pályázatokat június 9-től lehet majd benyújtani, és amennyiben ez a kezdő időpont nem változik, a pályázati határidő augusztus 8-a lesz.

Ez a pályázati kiírás olyan projekteket támogat, amelyek keretében a szakokatásban és a duális oktatásban részt vevő tanulók szakmai gyakorlata valósul meg. Nézzük, pontosan miről is van szó!

Milyen régiókat fed le a kiírás?

A kiírás az összes romániai régiót érinti, tehát egyrészt a kevésbé fejlett régiókat, másrészt Bukarest-Ilfovot.

A projektek a kevésbé fejlett régiók esetében egy vagy több kevésbé fejlett régiót is érinthetnek, míg a fejlettebb régió, azaz Bukarest-Ilfov esetében csak az adott régiót.

Kik pályázhatnak?

Ennél a kiírásnál főpályázóként az alábbi kategóriák pályázhatnak:

 • az Oktatási Minisztérium felügyelete/ irányítása alatt álló releváns szervezeti egységek, ügynökségek, szervek, 
 • alkalmazók,
 • szakmai szervezetek,
 • kereskedelmi és iparkamarák,
 • szakszervezetek és patronátusok,
 • civil szervezetek,
 • a foglalkoztatás és társadalmi befogadás területén működő regionális paktumok és helyi partnerségek tagintézményei és tagszervezetei,
 • a foglalkoztatás, oktatás és képzés területén működő regionális és helyi konzorciumok és partnerségek tagintézményei és tagszervezetei,
 • állami és magán pályaorientációs és karriertanácsadási szolgáltatók,
 • ISCED 2, 3 és 4 szintű oktatási intézmények (instituții de învățământ gimnazial, liceal, profesional și postliceal).

Ami a partnereket illeti, a fenti szervezettípusok közül bármelyik lehet partner is. A pályázatokat önállóan vagy partnerségben lehet benyújtani, a fenti szervezettípusok bármilyen kombinációjával.

Az alkalmazók kategóriájába tartoznak mindazok a szervezeti egységek, amelyek megfelelnek a PEO pályázókra vonatkozó általános pályázati feltételeknek, és amelyek ugyanakkor szakmai gyakorlati partnernek ("partener de practică") minősülnek a 258/2007-es törvény értelmében.

Ennél a kiírásnál a partnerségben transznacionális partnerek is részt vehetnek.

Milyen tevékenységekkel lehet pályázni?

A kiírás keretében az alábbi tevékenységek számítanak támogatható tevékenységnek:

1.

Munkahelyi tanulási programok megvalósítása (kötelező tevékenység)

A munkahelyi tanulási programoknak két nagy komponense kell legyen:

a) Szakmai gyakorlat szakiskolai és duális oktatásban részt vevő tanulóknak, az adott szakiránynak megfelelő módszertan szerint: A szakmai gyakorlatot a 258/2007-es törvény előírásai és a szakoktatásra vonatkozó egyéb szabályozások szerint kell szervezni. A szakmai gyakorlat olyan alkalmazóknál is megvalósulhat, akik a partnerség tagjai, és olyanoknál is, akik a partnerségnek nem tagjai. Ez a tevékenység ki kell terjedjen a szakmai gyakorlathoz szükséges anyagi feltételek biztosítására, a felvételi vizsgák és az időközi tudásszint felmérések lebonyolításához szükséges anyagi feltételek biztosítására, valamint az elméleti és gyakorlati oktatáshoz szükséges felszerelt helyiségek biztosítására is.

b) Szakképesítő vizsgák szervezése, az ehhez szükséges feltételek biztosítása.

A munkahelyi tanulási program időtartamát az adott szakképesítésre, illetve szakirányra vonatkozó tanterv és módszertan alapján kell meghatározni, ugyanakkor ez az időtartam nem lehet rövidebb, mint 1 tanév.


A gyakorlati helyek (laboratóriumok, műhelyek stb.) kialakítását és fejlesztését fedező támogatást az adott oktatási intézmény, de a szakmai gyakorlati partner is kaphatja. Ám ha a szakmai gyakorlatot biztosító partner kapja, a PEO támogatásból beszerzett eszközöket nem használhatja termelésre, és a projektzárást követően is köteles szakmai gyakorlatot szervezni a beszerzett eszközök teljes élettartama alatt.

A szakmai gyakorlaton való részvételnek nem lehet féltétele, hogy a tanuló vállalja a szakmai gyakorlatot biztosító partnernél való elhelyezkedést.

2.

A munkahelyi tanulási rendszer fejlesztése (releváns tevékenység)

A tevékenység keretében a pályázó megvalósíthatja az alábbi altevékenységek közül legalább az egyiket:

2.1 Partnerségek / megállapodások kötése a szakoktatást biztosító oktatási intézmények és a szakmai gyakorlati partnerek (kereskedelmi társaságok / társulások / a végzősök jövőbeli alkalmazói) között.

2.2 Összehangolt információs rendszer kialakítása, melynek lényege a kétirányú tájékoztatás, egyrészt a vállalkozások és a magánszektor irányából az oktatási intézmények felé, a képzési igényeket illetően, másrészt az oktatási intézmények irányából a vállalkozók / alkalmazók felé, azzal a céllal, hogy a jelenlegi és jövőbeli, helyi és regionális munkaerőpiaci igényekre válaszoljanak.

A kiírás keretében NEM támogathatók a tanulók vállalkozói kompetenciáit fejlesztő képzési programok!

Milyen indikátorokat kell teljesíteni?

Ennél a kiírásnál mindössze 2 indikátor van:

EECO06+07: gyerekek és fiatalok. Minimális értéke: 200. Ehhez az indikátorhoz azok a tanulók tartoznak, akik be vannak iratva szakoktatásba vagy duális oktatásba, és akik a projekt keretében támogatásban részesülnek. Vagyis ez az indikátor egyenlő a célcsoporttal.

EECR03: képesítést szerző résztvevők száma. Minimális értéke: az EECO06+07 indikátor vállalt értékének 80%-a, azaz legalább 160. Ez az indikátor azokat a tanulókat fedi, akik szakoktatásban vagy duális oktatásban vesznek részt és a projekt keretében képesítést szereznek.

Mekkora egy projekt futamideje?

Egy projekt maximális futamideje 24 hónap.

Kik tartoznak a célcsoportba?

A kiírás keretében a célcsoportba a következő kategóriák tartoznak: 

 • szakoktatásban részt vevő tanulók (elevi din învățământul profesional și tehnic),
 • duális oktatásban részt vevő tanulók (elevi din învățământul dual).

A célcsoport összlétszáma minimum 200 személy

Ahhoz, hogy egy tanuló a célcsoportba tartozhasson, két feltételt kell egyidőben teljesítenie: 1. be kell legyen iratva szakoktatásba vagy duális oktatásba, az országos iskolahálózathoz tartozó oktatási intézmények valamelyikébe, 2. az iskola, ahová be van iratva, a projekt által lefedett régióban kell legyen.

A szakmai gyakorlat helyszíne viszont bármelyik régióban működő alkalmazónál lehet, függetlenül a projekt által lefedett régióktól.

Mik a pénzügyi feltételek?

A kiírás teljes keretösszege 102.375.582,35 euró, ebből 91.999.482,35 euró a kevésbé fejlett régióknak fenntartott összeg, a maradék 10.376.100 euró Bukarest-Ilfové.

Egy projekt teljes elszámolható értéke nem lehet kevesebb, mint 201.000 euró, míg a maximális projektérték 500.000 euró. Ez azt jelenti, hogy a kevésbé fejlett régiók keretösszege közel kétszáz nyertes pályázat finanszírozására is elegendő lehet.

Mire figyelj a maximális pontszámért?

Ha meg szeretnéd szerezni a vállalásokra kapható többletpontszámokat, a projekt tervezése során a következő szempontokra figyelj:

 • ha a pályázatban le van írva, hogy a projekt hogyan járul hozzá a nemek közötti esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség (”nediscriminare”) biztosításához, különös tekintettel a fogyatékosságal élők hozzáférésének biztosítására - 1 pont
 • ha a pályázatban le van írva, hogy a projekt hogyan járul hozzá a fenntartható fejlődésre és az éghajlatváltozási rezilienciára vonatkozó horizontális elvek megvalósításához - 2 pont
 • ha a pályázatban le van írva, hogy a projekt hogyan járul hozzá a zöld kompetenciákra és a zöld gazdaságra vonatkozó másodlagos téma megvalósításához, és az ehhez kapcsolódó költségvetés a projekt teljes elszámolható értékének több mint 10%-a - 3 pont
 • ha az EECO06+07 indikátor értéke nagyobb mint 250 - 5 pont 
 • ha a projektben olyan szolgáltatásokat és eszközöket szereznek be, amelyek kisebb hatással vannak a környezetre, mint azok, amelyeket nem környezetbarát beszerzések keretében vásároltak - 1 pont
 • ha a főpályázónak legalább 12 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog - 2 pont
 • ha mindegyik partnernek legalább 6 hónap (dokumentált!) tapasztalata van legalább egy olyan releváns tevékenység terén, amelyet a projektben végezni fog  - 1 pont
 • ha a főpályázó és a partnerek igazolni tudják, hogy a projekt releváns tevékenységei közül legalább egyhez kötődő területen valósítottak már meg olyan projektet, melynek a vállalt indikátorait több mint 90%-ban sikerült teljesíteni - 3 pont

Kérdésed vagy véleményed van? Írd meg kommentben:

Érdekelnek a PEO pályázati kiírások?

Akkor erről a hírlevélről nem akarsz lemaradni!